Tama Ba Merkadu Mundial, PD Promete Regista TL Ba Google Internasionál

Tama Ba Merkadu Mundial, PD Promete Regista TL Ba Google Internasionál

SAPNewsTL, Manufahi : Presidente Partidu Demokratiku (PD) Mariano Assanami Sabino Lopes hato’o lia hirak ne’e, liu husi komisiu iha Munisipiu Manufahi Postu Administrativu Same

Presidente PD Mariano Assanami Sabino Lopes haktuir, wainhira PD manan hodi tama ba ukun, PD sei komunika ho kompanha Google Internasional hodi regista Timor Leste, promove kreatividade, kapsidade, talentu joven sira nian, joven arte marsiais sira ne’ebe iha kapasidade bele halo filme, tama ba desportu, nune’e Timor bele tama ba merkadu internasional

“Ita Hakarak Daftar (Regista) Timor Leste tama ba google internasional, kompanha google dada mai hodi regista tiktok sira (facebook, youtube, tiktok) tanba Joven sira agora daudaun uza hela, PD nia luta oinsa fasil tama ba merkadu internasionál no promove area turístiku ba mundu hodi faan iha merkadu internasionál”. Tenik Presidente PD Mariano Assanami Sabino liu husi diskursu iha Same, Manufahi, 05/05/2023

Iha Parte seluk, Assanami mos hateten, PD sei rezolve problema professor servisu voluntáriu no kontratadu ba funsionáriu Permanente inklui kontratadu sira seluk iha instituisaun sira, tanba ema hala’o servisu permanente, kontratu tenki permanente

PD mos ei kontinua luta hodi apoia kréditu ba joven sira ne’ebe hakarak sai emprezáriu, hakarak eskola, desenvolve setor ekonomia liu husi apoiu setor privadu, setor kooperativa no publiku sira hodi kria kampu servisu ba joven sira

PD mos sei desenvolve desenvolvimentu ekonomia no sosial, povu tenki fasil hetan osan no hametin koezaun sosial iha Timor Leste tanba 24 anos luta ba ukun an, 24 anos luta ba libertasaun, tanba ne’e labele tan iha liafuan milisia no otonomista

“Iha Setor Ekonomia ita hakarak oinsa povu fasil hetan osan, povu tenki moris diak, fasil, iha setor sosial ita tenki hametin koesaun sosial ida, tanba 24 anos luta ba ukun an, 24 anos luta ba libertasaun, tanba ne’e labele tan iha liafuan traidor, milisia no otonomista, ita tenki Timor ida deit para ba oin, rekonsiliasaun tenki la’o no unifika timor oan hotu hanesan”. Nia dehan

Entretantu, iha komisiu ne’e mos hetan observasaun husi orgaun eleitoral CNE, hetan seguransa husi PNTL Munsipiu Manufahi, Portantu, Partidu ho númeru sorteiu haat ne’e sei kontinua nia komísiu iha Munisipiu Covalima, Suia Villa, 06/05/2023

Jornalista : Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )