PDC Afirma Hametin Relasaun Ho Arabia Saudita No Vatikanu, Prepara Kondisaun Ba Jovens Dezempregadu

Imajem : Presidente Partidu Demokrata Cristão (PDC) Francisco de Araujo

SAPNewsTL, Manatutu : Partidu Demokrata Cristão (PDC) la halo kampanha  iha Postu Administrativu Laklubar Munisipiu Manatutu, maibe hala’o Komunikadu imprensa iha Sede PDC  Munisipiu Baucau, Presidente PDC Francisco de Araujo haktuir PDC sei hametin relasaun externa ho Vatikanu, Alemaun no Filipina hodi valoliriza valor humanidade tuir ideolojia, teolojia libertasaun ba garante boa governasaun iha Timor Leste

“PDC sei  hametin Politika Externa ho nasaun, Timor Leste sei sai belun ba nasaun hotu iha mundu rai klaran, PDC sei la buka atu kria inimigu ho nasaun ida iha mundu, PDC Halo belun diak ho Vatikanu, Alemanha no Filipina nu’udar sentru fiar kristaun ba maioria Timor oan sira, nune’e bele valoriza valor humanidade tuir ideologia, theologia Libertasaun (Laodato si no Fratelituty), oinsa atu kuidadu valores humanidade hodi garante Boa-Governasaun,”Dehan Prezidenti Partidu Demokrata Cristão Francisco De Araujo ba jornalista sira ba Povu Laklubar, liu husi komunikadu imprensa iha Munisipiu Baukau, 04/05/2023.

Francisco hatutan, “Ita Halo mos belun diak ho Arabia Saudita nu’udar sinal inkluzivu no solidaridade ba Timor oan musulmanu sira, Perpara kondisaun hotu, hanesan rekursu umanu, seguransa no Sistema teknolojia antes sai membru ba ASEAN iha Tinan oin, promove dialogu no dame ba mundu, liuliu ajuda nasaun sira ne’ebe sei iha konflitu nia laran atu kria paz no establidade ba sira nia povu”. nia hatete

Presidente PDC ne’e akresenta wainhira hetan konfiansa husi povu, PDC sei prepara kondisaun ba merkadu lokal, hasa’e produsaun no asegura produtividade sira, prepara juventude sira iha area arte no kultura hodi kompete iha fetival internasional sira

“Prepara kondisaun ba Merkadu Lokal hodi asegura produsaun Produtivu sira hodi prepara hodi sai membru ba ASEAN, Promove mos Juventude sira iha area Arte no kultura hodi Kompete iha Festival Internasional sira iha Dubay, Kria kondisaun ba Setor produtivu sira hodi garante ekonomia sustentavel no asegura ai-han nutritivu sira hodi kompete iha Merkadu Internasional”. nia subliha

Nia fundamenta. PDC sei halo mos kooperasaun Multilateral ho Nasaun dezemvolvidu sira hodi kria Industria hodi kria empregu ba Juventude Dezempregu sira ba servisu iha rai liur no rai laran, Halo Parseiru ho NGO internasional sira hodi kria kondisaun (Loke Kampu Trabalhu) ba Juventude hodi reduz numeru Dezempregu iha Timor-Leste.

Entertantu, PDC realiza komunikandu imprensa iha Sede PDC Munisipiu Baucau Postu Administrativu Baucau Vila, hodi fo sai programa PDC ba militante no simpatizante sira iha munisipiu sira hotu, aktividades refere laiha observador husi CNE no PNTL , Portantu loron aban PDC sei kontinua kampanha iha Munisipiu Baucau

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )