Konsidera Justisa Seida’uk Vale Ba Poder Na’in Sira, PDC Sei Kria Lei Zero Toleránsia Ba Korupsaun

Imajem : Militantes PDC Postu Administrativu Balibo, Munisipiu Bobonaru, 30/04/2023

SAPNewsTL,Bobonaru : Partido Democrata Cristão (PDC) domingu orseik hala’o Mini Kampanha ho komunidade sira iha Balibo, Presidente PDC Francisco de Araujo afirma, wainhira PDC hetan konfiansa sei luta hodi hadia Justisa no Lei bele validu ba ema hotu iha estadu Repuplika Demokratika de Timor Leste

“Durante ne’e Tribunal justisa iha Timor-Lesste seidauk la’o ho di’ak, PDC hakarak hadia iha futuru atu ema hotu iha Lei nia okos maibe lei hirak ne’e validu ba ema ne’ebe mak la iha poder, ema ne’ebe iha poder lei ba sira la iha validu, Ida mak ita hakarak ba futuru ne’e tenke iha Tribunal Supremu da Justisa tanba Tribunal supremu hodi bele iha kapasidade hodi foti desizaun politika sira relasiona ho konstituisaun no guvernasaun nian.” Dehan Prezidente PDC Francisco de Arauju ba jornalista iha Munisipiu Bobonaru, Postu Administrativu Balibo Vila, Domingo ne’e.” (30/04/2023).

Prezidente mos informa katak, PDC sei propoin hodi rekruta Juiz, advogadu sira tanba durante ne’e menus tebes sai hanesan problema ne’ebe mak esensial hamosu problema ba ema ne’ebe iha poder ne’ebe mak bo’ot hodi lei la hanehan,  ema ki’ik lei mai hanehan, justisa defende ema ne’ebe iha poder duke povu ki’ik sira.

Presidente PDC Francisco de Araujo

Prezidente PDC hatutan, PDC hakarak hadia Administrasaun iha justisa, hatene katak durante ne’e administrasaun publiku hanesan pasaporte durante ne’e nasaun ida ne’e la iha pasaporte susar oituan tanba atu ba rai liur presija pasaporte ne’ebe mak moris.

“Hamosu lei anti poligamia no absorsiu hodi prevente neonatisida no salva vida inan no familia nian, Hasai no hadia lei pensaun vitalisia, hamosu lei zero toleransia ba korupsaun, Kontinua Rekrutamentu ba juis no funsionariu hodi atende julgamentu iha kada munisipiu no mos atendimentu ne’ebe diak ba halo passaporte, BI, Sertidaun RDTL, Bom komportamentu, Sertidaun Kazamento no seluk tan.” sublinha Prezidente PDC Francisco de Arauju.

Entertantu, Mini Dialogu iha Postu Administrativu Balibo Vila, Munisipiu Bobonaru no hetan partisipasaun masimu husi militante no simpatizante sira, no observasaun husi CNE no hetan siguransa husi PNTL

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )