Halo Istoria Iha Futebol TL, Edit Savio Sai Mellor Markador Iha Liga Timorense

Halo Istoria Iha Futebol TL, Edit Savio Sai Mellor Markador Iha Liga Timorense

Imajen: Jogador Edit Savio Kaer Premiu mellor markador Ho Diretór Kompetisaun LFTL Martinho Ribeiro no Diretor Relasaun Publika LF Diogo Neto Fraga Iha Estadium Munisipal Dili, Domingu (30/04/2023).

SAPNewsTL, Dili: Jogador Emmanuel FC Edit Savio sai mellor markador iha Liga Timorense epoka 2023 ho golu hitu, nune’e nia marka istoria tanba sai nu’udar Timoroan dahuluk hetan titulu ida ne’e iha liga futebol Timor-Leste (TL) komesa iha 2015 to’o 2023.

“Ohin loron ne’e ha’u sente orgullu tebes tanba hau bele sai mellor markador iha Liga Timorense 2023 tanba durante liga komesa iha 2015 ho kopa 12 novembru, h’au sempre kompete golu ho jogador estranjeiru maibe to’o ikus ha’u sempre faila maibe la halakon hau nia espiritu joga nian nune’e iha tinan ida ne’e hau esforsu tenki hetan titulu ne’e para hau sente satifaz ba hau nia kareira iha futebol”, dehan jogador Emmanuel FC Edit Savio ba jornalista sira iha Estadium Munisipal Dili, domingu (30/04/2023).

Edit hatutan, Ba oin nia sei esforsu nafatin atu nune’e bele kompete ho jogador sira idade kiik sira no sai mellor markador ne’e laos nia esforsu mesak maibe tanba ajuda husi kolega jogador sira.

Nia haforsa tan, titulu ida ne’e hakarak oferese ba klube Emmanuel FC liuliu nia alin matebian Filomeno da Conceicão Savio, tanba hau promete ona ba nia iha kaisaun oin katak hau sei reforsa Emmanuel FC la haree salariu maibe hakarak klube fo tuir kapasidade nia iha tanba hakarak troka alin nia fatin atu nune’e nia klamar hare’e kontente.

Iha sorin seluk, asistente treinador Van Basten dehan, Edit Savio laos jogador foin mosu iha Estadium Munisipal Dili, nia sai mellor markador ne’e sira la hakfodak no sira kontente tanba nia jogador ida sai mellor markador. 

“Edit Savio laos jogador foin mosu iha Estadium Munisipal Dili, nune’e la hakfodak mai ami bainhira nia sai mellor markador, maski ita iha jogador famozu Paulo Gally no Mouzinho de Lima kualidade jogu diferente maibe naluri hatama golu ne’e Edit Savio diak liu sira entaun Edit Savio sai mellor e markador ami sente orgullu tanba ami ekipa promovidu husi divizaun daruak mai runner up no jogador ida hetan mellor markador iha divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023, hein katak epoka tuir ami sei halo diak liu tan”, tenik Basten

Entretantu, Edit Savio sai mellor markador ne’e halo istoria iha futebol Timor-Leste tanba sai Timoroan dahuluk sai mellor markador iha liga futebol Timor-Leste durante liga hahu husi liga futebol amadora 2015 to’o mai Liga Timorense 2023 ne’e mellor markador ne’e sempre foti husi jogador estranjeiru sira maski Edit Savio mos kompete maibe to’o ikus jogador estranjeiru sira mak hetan mellor markador ne’e no Edit Savio hetan premiu ba mellor markador ho orsamentu montante 500 USD 

Reportajen: Augusto dos Santos 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )