Timor Ida Deit Labele Hafahe, PD Sei Hakuak Partidu Hotu Ba Oin

Imajem : Presidente PD Mariano Assanami Sabino Lopes, Iha Lospalos, 30/04/2023

SAPNewsTL, Lautém : Iha Komisiu Politiku Partidu Demokrátiku (PD) ba dala lima iha Munisipiu Lautém, Presidente PD Mariano Sabino Lopes alerta la tempu ona atu Timor fahe malu, insulta malu no izola malu, tanba Timor nia fahe malu iha 1975 mai 1999 to’o mai remata ona 2006

“Ita tempu to’o ona ita hamutuk lori timor ba oin, ita iha 1975 Timor fahe malu, 1999 Timor Fahe malu no 2006 Timor fahe malu, agora la’os tempu para fahe malu, tempu para hamutuk la’o ba oin, laiha tan milísia no otonomista, laiha tan traidor no lutador,  ita iha mak Timor oan fo orgullu ba heroi sira ne’ebe ita halo ona jardim dos herois ba sira,  ita sei buka nafatin ruin sira ne’ebe naklekar tau iha nia fatin hodi dignifika sira no unifika Timor oan hotu”. Tenik Presidente PD Mariano Sabino Lopes iha Kamu 745 Lospalos, 30/04/2023

Presidente PD ne’e hatutan, wainhira PD manan sei hakuak partidu polítiku sira hotu hodi lori rai ne’e ba oin

“Wainhira PD manan, PD sei hakuak Partidu hot-hotu, kuadrus hot-hotu, iha partidu ka laiha partidu, hakuak timoroan hotu hamutuk nu’udar hun ida, abut ida, povu ida, rai timor ida deit hodi lori rai ne’e ba oin, ema hotu tenki iha servisu, goja no iha osan hodi ba vizita mundu, tanba uluk ami luta ba imi nia moris diak, maibe to’o agora ema sei ba toba iha jardim tanba buka servisu, ami matan-ween wainhira haree situasaun ne’e mosu”. Dehan Assanami

Imajem : Mariano Assanami Sabino

Assanami Sabino mos sei defende portal defisiente sira hotu iha Timor Leste tanba Nia konsidera ema hotu maromak nia oan, PD sei defende ema hotu hodi moris dignu no diak iha futuru, Enkuantu Lider PD ne’e mos fundamenta sei hadia estrada diresaun Lospalos, Iliomar, Luro, Lore no dada ahi ba area sira ne’ebe seidauk iha asesu ba eletrisidade

Partisipa iha komísiu ne’e mai husi Postu Administrativu Luro, Iliomar, Lore, Tutuala, Moru no Lospalos, Kampanha ne’e hetan observasaun husi Comisão Nacionál de Eleição (CNE) no seguransa husi Polisia Nasionál Timor Leste ( PNTL)

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )