PD Promete Sei Apoia Artista, Atleta no Arte Marsias Hodi Promove Timor Iha Mundu

Imajem : Presidente PD Mariano Assanami Sabino, Iha Munisipiu Lautem, 30/04/2023

SAPNewsTL, Lautém : Iha Komisiu Politiku Partidu Demokrátiku (PD) ba dala lima iha Munisipiu Lautém, Presidente PD Mariano Sabino Lopes haktuir wainhira PD tama ba ukun, PD sei promove no desenvolve atleta sira, artista sira, apoia no fasilita arte marsial sira halo filme hodi bandeira Timor Leste kompete iha mundu, PD sei rezolve problema professor kontratadu no voluntáriu sira no hasa’e saláriu mínimu ba 200 dolar  iha Timor Leste

“PD sei rezolve problema professor voluntáriu no kontratadu iha Timor Leste, wainhira manan sei laiha professor voluntáriu no kontratadu, hasa’e saláriu mínimu ba 200 dolar, ema sei la mai halo politizasaun, ita servi estadu la servi kapitalista ka patraun ida naran partidu Politiku”. Tenik Presidente PD Mariano Sabino Lopes iha Kampu 745 Lospalos, 30/04/2023

PD mos hakarak professionaliza pessoal saúde sira hodi halo kurativu, preventivu no asegura saúde ne’ebe diak liu hodi ema bele moris naruk no iha esperansa ba moris liu husi salva sira nia moris

Assanami hatutan, “Ha’u nia lolo liman no parabens ba traballador sira iha estranjeiru hanesan Australia, Korea do Sul, Irlandia, Inglaterra, imi funu na’in (Aswa’in) no imi heroi foun kontinua servisu hodi hadia familia nia moris no apoia alin sira nia eskola, imi nia servisu simple ka kiik maibe importante”. Nia dehan

Imajem : Militantes Partidu Demokratiku Munisipiu Lautem

Lider Jerasaun kontinuador ne’e defende hodi fo kreditu no bolsa estudu ba estudante sira ne’ebe hakarak kontinua estudu iha lisensiatura no mestradu, PD sei promove no desenvolve atleta sira, artista sira, apoia no fasilita arte marsial sira halo filme hodi bandeira Timor Leste kompete iha mundu

“PD nia manan sei fo kreditu no bolsa estudu ba estudante sira ne’ebe hakarak kontinua estudu iha lisensiatura no mestradu, PD sei promove no desenvolve atleta sira, artista sira, apoia no fasilita arte marsial sira ne’ebe iha kapasidade halo filme no atleta hodi bandeira Timor Leste kompete iha mundu, timor tenki sai hun ida, abut ida, povu ida, rai timor ida deit ba timor oan hotu”. Nia hatete

Partisipa iha komísiu ne’e mai husi Postu Administrativu Luro, Iliomar, Lore, Tutuala, Moru no Lospalos, Kampanha ne’e hetan observasaun husi Comisão Nacionál de Eleição (CNE) no seguransa husi Polisia Nasionál Timor Leste ( PNTL)

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )