Wainhira Hetan Vitória, PDC Sei Moderniza Setor Agrikultura No Reduz Importasaun

Imajem : Estrutura Nasional PDC iha Postu Administrativu Atabe, Munisipiu Bobonaru, 29/04/2023

SAPNewsTL, Bobonaru : Partidu Demokrata Cristão (PDC) realiza mini kampanha iha Postu Administrativa Atabae Munisipiu Bobonaru, Sekretáriu Geral PDC Geraldo Sarmentu Ximenes hateten  wainhira hetan vitoria sei hadia setor Ekonomia, Agrikultura no Peskas hodi hamenuz importasaun sira husi rai-liur

“PDC kompromete wainhira hetan vitoria sei hadi’a setor Ekonomia, Agrikultura no Peskas, ita hakarak moderniza setor agrikultura iha Munisípiu Bononaru, sai mos hanesan fontes ai-han Timor laran tomak, atu moderniza ida ne’e liu husi apoiu ekipamentus ba to’os nain sira, nune’e sira bele hahu husi kuda no to’o ba  kolleta hodi fa’an iha merkadu, rai iha armazen no bele exporta ba rai liur.” Dehan Sekretariu Geral Partidu PDC Geraldo Sarmentu Ximenes ba jornalista sira iha postu Atabae Sabado ne’e, (29/04/2023).

Sekretario Geral PDC ne’e akresenta, durante ne’e sasan ne’ebe mak iha hela maibe sempre importa husi rai liur ho ida ne’e, PDC hakarak atu halo modernizasaun ba setor Ekonomia no Agrikultura hodi hasa’e produsaun husi Munisípiu sira hotu halo mos redusaun ba importasaun sira husi rai liur.

“Ita mos hakarak hadi’a iha Postu Atsabe nia setor peskas sira tanba haree ba realidade ne’ebe mak iha Postu Administrativu Atabae nian, ita hotu haree ita konsumu barak liu mak ikan lata sira ne’ebe mak importa husi rai liur, lakoi atu konsumu ka promove ikan ne’ebe mak ita nia rai laran mos iha ho ida ne’e, PDC iha planu hakarak atu kapasita sira no fo ekipamentus ba sira no loke armazen ba sira, iha mos fornesimentu ba peskador sira.”nia hatete

Militantes PDC Atabae Munisipiu Bobonaru

Nia sublinha, “loke mos industria ba ikan sira produtu ikan lata no seluk tan, nune’e labele ona importa husi rai liur, ita mos bele halo rasik iha ita nia Munisipiu Bobonar ne’ebeu potensial ba Agrikultura no Peskas, PDC hakarak fornese moris diak ba povu sira ida ne’e, bainhira hetan fiar husi Ppovu Munisipiu Bobonaru.” Hakotu Sekretáriu Geral Partidu PDC Geraldo Sarmentu Ximenes

Entertantu, partisipasaun iha mini kampaña ne’e militante no simpatizantes husi PDC sira husi Postu Administrativu Atabae, Munisipiu Bobonaru hetan observador husi CNE, no mos hetan seguransa husi PNTL, portantu PDC sei kontinua halo Door To Door iha Postu Administrativu Bali Balibo Vila Munisipiu Bobonaru no segunda feira loron 1 fulan Maiu sei hala’o iha RAEOA.

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )