Dialogu Iha Letefoho, PDC Promete Intensiva Agrikultor Ho Saláriu $ 250 Kada Fulan

Dialogu Iha Letefoho, PDC Promete Intensiva Agrikultor Ho Saláriu $ 250 Kada Fulan

SAPNewsTL,Ermera : Iha Dialogu Partidu Democrata Cristão (PDC) ne’ebe hala’o iha Postu Administrativo Railaku Munisipiu Ermera, Vise Presidente PDC Domingos da Costa haktuir PDC sei prioritiza setor agrikultura nu’udar fonte alternativa ba kriasaun kampu de traballu ba joven sira iha Teritoriu nasional liu husi fasilita no intensiva joven agrikultor sira

“PDC sei prioritiza setor agrikultura no atu fasilita joven sira ne’ebe kreativu hodi kria auto empregu ba joven sira, PDC sei valoriza sira nia servisu no fasilita sira selu sira nia salariu kada fulan $ 250 to’o $ 300 dolar”. Dehan Vice Partidu Demokrata Cristão (PDC) Domingos Da Costa ba jornalista sira iha Postu Administrativo Railaku Munisipiu Ermera, Quarta feira 17/05/2023.

Nia akresenta, "Atu sira bele kriativu halo toos no natar depois de resultadu iha sira hatama fali ba Governu para bele fa'an tanba ne'e mak PDC nia planu ida hakarak Valoriza joventude sira nia servisu, tempu mos to'o ona  joven sira servisu maibe ho salariu ne'ebe ki'ik 115$, PDC nia programa ida H3K  katak hadia, hasai, hamosu no kontinua, signifika hasai buat ne'ebe ladi'ak hamosu buat foun ho ida ne'e salariu ne'ebe ki'ik ne'e hasai tau fali lei foun ne'e joven sira mos fo han familia", nia promete

PDC mos iha programa loke kooperativa ba povu ne'ebe finansia husi guvernu no estadu loke mos armajenamentu ba kada postu sira, nune'e bainhira produtu ne'ebe povu sira iha la persija lori ba Munisipiu Dili maibe bele rai armajen, nune'e governu no estadu sira bele mai sosa no foti iha armajen laran, portantu produtu refere la persija lori ba iha merkadu.

Domngos hatutan, PDC mos sei fo prioridade ba modalidade desportivu sira, liu husi formasaun, treinamentu hodi desenvolve sira nia talentu no kompete iha kompetisaun internasional sira

“Ita mos tenki tau prioridade ba juventude sira kona-ba desportu iha 14 Munisipiu, nunee’ sira bele hetan formasaun husi parte desportu nian, desenvolve sira nia talentu no bele kompete iha Sea Games no mos kompetisaun internasional sira seluk”. Nia dehan


Entertantu, mini dialogu iha Postu Administrativu Railaku Munisipiu Ermera hetan partisipasaun masimu husi militante no simpatizante sira no la hetan observador husi CNE no mos parte Siguransa PNTL no iha loron 18/05/2023 iha Postu Administrativu Lete-Foho.

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )