Desenvolve Potensia Kada Munisipiu, CNRT Promete Implementa Polítika Desentralizasaun & Parlamentu Munisipál

Desenvolve Potensia Kada Munisipiu, CNRT Promete Implementa Polítika Desentralizasaun & Parlamentu Munisipál

SAPNewsTL, Dili : Iha komísiu daikus Presidente Partidu Congresso Nacionál Reconstrução Timorense (CNRT) Kayrala Xanana Gusmão promete, wainhira CNRT manan ba kaer fali ukun, Guvernu sei hahu prosesu desentralizasaun hodi hakbesik ba povu no identifika potensialidade kada Munisipiu , nune’e bele rezolve povu nia problema

“Wainhira Partidu CNRT Manan, ita seihadia uituan no komesa prosesu desentralizasaun katak hakbesik ukun ba povu no implementa guvernu lokal, kada munisipiu ida-idak nia oan hili nia deputadu hodi ba tur iha Parlamentu Munisipal, nune’e sira bele kunhese povu nia moris hodi rezolve no hadia sira problema”. Tenik Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmão, liu husi komísiu iha tasi-tolu, 18/05/2023

Presidente CNRT ne’e hatutan, Munisipiu nia oan sira ne’ebe matenek, bele ba tur iha nia Munisipiu hodi identifika, desenvolve  no rezolve problema ne’ebe komunidade hasoru

“Desentralizasaun, Munisipiu nia oan rasik, hili sira deputadu hodi haree povu nia moris, sira ne’ebe mai hotu iha Dili no matenek bele ba ne’eba hodi identifika no kontribui ba ekonomia, Munisipiu nia oan ne’ebe matenek ba tur iha ne’ebe hadia no kria kondisaun ba povu, nune’e osan bele to’o iha povu nia liman no fo benefisiu ba povu”. Nia dehan

Xanana Promete, wainhira manan ba kaer governasaun sei ba kada munisipiu hodi ko’alia ho autoriedade no jerasaun foun sira, oinsa bele kria guvernu lokal no identifika pontensialidade sira iha kada munisipiu hodi desenvolve no hadia povu nia moris

Entretantu, Iha Komisiu ne’e hetan partisipasaun maksimu husi militante sira iha kapital Dili, komísiu ne’e hetan seguransa husi PNTL, BOP no observasaun husi observador nasionál no internasionál sira

Tuir Observasaun SAP News nota katak komisiu loron ikus Partidu CNRT nian ne’e halibur ema barak liu kompara ho partidu sira seluk, kampanha ne’e mos la’o iha paz, amizade no estabilidade

Jornalista : Conzita Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )