Hafoin Eleitu Ba PPN, Fernanda Lay Deklara Altera Lei Pensaun Vitalísia

Hafoin Eleitu Ba PPN, Fernanda Lay Deklara Altera Lei Pensaun Vitalísia

SAPNewsTL, Dili – Iha Primeiru Reunião Sexta Legislatura Parlamentu Nasionàl (PN), Bankada Partidu CNRT, PD, PLP no KHUNTO elege Deputada Maria Fernanda Lay sai Presidente Parlamentu Nasionàl (PPN) ba Sexta Legislatura

Hafoin Votasaun Ba Meza Parlamentu, Eis Prezidente Parlamentu Nasionàl Aniceto Longuinhos Guterres anunsia resultadu Votasaun Presidente Parlamentu Nasionál ho votus 45 áfavor, kontra 0 abtensaun 19 no branku 1, resultadu de Votasaun Deputada Maria Fernanda Lay Eleita ba meza Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) VI lejislatura tinan 2023–2028

“Nune’e resultadu votasaun Deputada Maria Fernanda Lai Eleita ba meza Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) ba tinan 2023–2028 eleita, Primeira Mulher Timorense eleita nu’udar PPN titular orgaun de soberania, Parabéns ba Feto no Povu Timor Leste”. Tenik Eis Presidente PN Aniceto Guterres iha Uma Fukun PN, 22/06/2023

Iha Fatin hanesan, Presidente Parlamentu Nasional Eleitu Maria Fernanda Lay enkoraja feto maluk sira katak feto mos Bele maibe Foin inisia mandatu espera katak apoiu tomak husi feto maluk deputadu Deputada Para bele Hala’o mandatu hó diak

Parlamentu sei fo kontinuadade ba mandatu saida maka Presidenti sesante Halo tiha ona no saida mak ladiak Sei hadia

“Feto mos tenki iha koragen no iha kompetensia Laos kompetensia para atu lori nia an Maibe serbisu todan, Ha’u ohin to’o iha ne’e, jornada naruk ida iha Ha’u nia vida tomak, Ha’u hanoin la fasil no prezisa koragen”. Dehan PPN Maria Fernanda Lay ba Jornalista Sira Hafoin Sesaun Abertura

Presidente PN ne’e afirma sei tau possibilidade ba Lei Pensaun Vitalísia ne’ebé Daudaun ne’e altera Ona, Mandatu Dala Ida simu 60% husi Saláriu Báziku

“Ami mos sei tau ba iha posibilidade kona ba pensaun vitalisia, Lei pensaun vitalisia ne’e altera tiha ona, previléjiu lubuk ida ami hasai tiha ona por exemplu mandatu ida deit sira so hetan 60%”. Nia afirma

Enkuantu, Daudaun ne’e Lei Pensaun Vitalísia sei Kontinua fo previléjiu ba Deputadu Sira, iha Ne’ebe Hala’o mandatu Dala ida simu 60%, Dala rua simu 75% no Dala tolu simu 90% husi Saláriu Báziku mais ou Menuz 2.500 USD kada fulan

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )