Defende FRETILIN Laiha Rohan, Lere : Situasaun Ne’ebe Mosu Ne’e Atu Estabiliza Nasaun

Defende FRETILIN Laiha Rohan, Lere : Situasaun Ne’ebe Mosu Ne’e Atu Estabiliza Nasaun

SAPNewsTL, Dili – Hafoin Partisipa iha Serimónia Abertura Sexta Legislatura Parlamentu Nasional, Segundu Jerasaun Comite Central Fretilin (CCF), Deputadu Lere Anan Timur afirma sei Defende Partidu Frente Revolusionariu Timor Leste Indepedente (Fretilin), no sei la husik mandatu ne’ebé FRETILIN Atribuí ba Nia

“Ha’u Hánesan Segunda Jerasaun CCF, Ha’u Defende FRETILIN Laiha Rohan, uluk tan FRETILIN ami luta to’o nasaun Timor Leste hetan Valor Indepedente, tanba saida mai ukun Aan ona mak husik fali Fretilin, ha’u hanoin ne’e laloos”, Dehan Lideransa Troika iha Resintu Parlamento Nasional, Kinta (22/06/23)

Nia dehan, “Informasaun ne’ebé espalha iha Públiku, dehan ha’u atu sai husi pozisaun ne’ebé Fretilin fo, Ida ne’e laloos, tanba desizaun politika ne’e normal, nune’e ha’u mantein nafatin ho pozisaun ne’ebé mak Fretilin ka povu fo mai ha’u”.Nia Deklara

Nia Hatutan, “Luta ba Fretilin laiha rohan, katak oinsa servi povu atu moris ho saudável, Moris ho estabilidade no pas, Ida ne’e mak politika dinamiku ne’ebé presiza duni halo ba Povu tomak”.

Lider Troika ne’e akresenta, “iha publiku hamosu deklarasaun oioin atu halo reforma ba estrutura Fretilin maibe ida ne’e mak politika oinsa bele estabiliza nasaun no Povu nia Moris iha futuru, tanba luta ba Fretilin la-iha Rohan, sempre Defende nafatin”.Nia Hakotu

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )