Kompozisaun Meza PN Maioria Okupadu Husi Feto

Kompozisaun Meza PN Maioria Okupadu Husi Feto

SAPNewsTL, Dili- Presidente Parlamentu Nasional (PPN) Maria Fernanda Lay Hatete VI Legislatura ne’e lider Husi feto marka historia foun iha Timor Leste maibe produtividade servisu maka importante iha mandatu ida ne’e

“Ita Marka Istória foun iha Timor Leste, Maibé Produtividade mak Importante iha ita Nia servisu”

“Estabelesimentu Komisaun espesializada Sira prepara ona, tan ne’e Ohin Ha’u Husu urgenti ba Bankada sira atu kompõem Sira nia Presidente ho Vise Presidente Para determina agenda tuir mai”

“Tanba deliberasaun ne’ebe ami tenki halo enkontru iha lider Bankada atu deside, kada komisaun sei hili nia Presidente, Vise no Sekretariu Maibe kompozisaun ba numeru prepara hotu ona desde sesta feira ne’ebe laiha problema”,Tenik Presidente Parlamentu Nasional Ba Jornalista Sira iha Uma Fukun PN, Segunda (26/06/23)

Lider Orgaun Soberanu ne’e akresenta, Komisaun A To’o F ne’e susar uituan atu fahe maibe Bankada sira Kiik ne’e fahe papel no Labele iha fatin hotu

“Kona-ba komisaun A to’o F, maske susar uitoan Ami atu fahe Maibe diminui ou aumenta tanba tenki iha balansu entre deputadu Sira nia partisipaaaun kada komisaun representa atividade, klaru iha inpedimentu balun ne’ebe Bankada Sira kiik Oan tenki fahe papel diak no Labele iha fatin Hotu, lae Bankada boot maka prezudikadu Maibe sei to’o iha lider Bankada no lider de Bankada mak sei apoiu”.

Entretantu, iha Votasaun Ba Vise Presidente da Meza no Sekretaria da Meza CNRT asume Vise 1 no Sekretaria 1, no Partidu Demokrátiku asume Vise 2 no Sekretaria 2 ne’ebe hili liu husi votasaun ho rezultadu 43 áfavor, 1 Nulu no 20 Abstensaun

“Resultadu ba votasaun iha votus afavor 43, abstensaun 20, Votus nulu 1, Nain 64 ezerse Sira nia votu no ida la vota maka Deputadu Antônio da Conceição”.

Enkuantu, Kompozisaun meza VI lejislatura, Presidente Parlamentu Nasional, Maria Fernanda Lay husi Partidu CNRT, Vise Primeiru PPN Maria Tereziana Viegas, Deputada Bankada CNRT, Vise Segundu Alexandrinho Afonso, Deputadu Bankada PD, Sekretaria Meza PN Deputada Virginha Ana Belo Bankada CNRT, vise primeiru meza Deputada Maria Teresa da silva Guterres Bankada PD, Vise segundu vise Sekretaria Meza PN Deputada Bendita Moniz, Bankada CNRT

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )