Dalan Ba Dezenvolve Munisípiu, Xanana Gusmão Husu Kuadru CNRT Prepara Rekursu

Dalan Ba Dezenvolve Munisípiu, Xanana Gusmão Husu Kuadru CNRT Prepara Rekursu

SAPNewsTL, Dili : Iha Konferensia Nasionàl Partidu CNRT, Presidente CNRT Kay Rala Xanana Gusmão haktuir, Ukun An la’os deit hetan Bandeira, halo Eleisaun periodika ba Presidente, Parlamentu no Guvernu Maibe atu lori Desenvolvimentu ba povu no nasaun, Koordenador Munisípiu Sira Tenki Prepara Rekursu hodi Desenvolve Kada Munisípiu

“Ukun an laos deit hetan Banndeira ida ho eleisoens periodikas ba Presidente, Parlamentu, Governu, Maibe ita koalia ba povu dehan agora tempu ba dezenvolvimentu, kuandu atu halo Prosesu boot ida, ita tenki intende saida deit mak ita nia rai presija no ita nia povu moris halo nusa, laos atu rezolve problema ohin loron nian deit maibe hateke ba oin”. Dehan Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmão Liu husi Diskursu, Iha Salaun OKA, Dili, 19 Junhu 2023

Xanana akresenta, “Atu servi rai ida ne’e ho Povu ida ne’e, iha tinan lima ne’e La’os buat fasil, Nonu Governu ne’e sei la fasil, karik atu ba tur deit iha ne’eba sai Primeiru Ministru no sai ministru ne’e fasil, maibe ba ne’eba atu kumpri misaun servi rai ida ne’e no Povu ida ne’e difisil tebes, difikuldade ne’e sei hatutan tanba imi koordenador Munisípiu, Koordenador Postu sira tanba iha tinan lima ne’e ita tenki hahu desentralizasaun”.

“Povu hili ne’e La’os tanba gosta haree hau nia oin, povu hili ne’e tanba fo fiar ba partidu, tanba iha tinan lima tinan neen nia laran buat ida la akontese, no katuas sira balun dehan nune’e, Fila Fali ba Ukun ba hodi kontinua buat ne’ebé imi halo ona ne’e”. Dehan Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmão

Líder Nasionál ne’e husu kradru Partidu CNRT hodi Prepara Rekursu Sira ba futuru

“Atu dezenvolve Munisípiu oinsa, agora prepara an dadauk bá, prepara rekursu humanu, prepara teknikus no mos setor privadu, tanba sa mak Ha’u Ko’alia ida ne’e tanba ohin foti liman atu ba koligasaun forma governu husi governu sentral maibe iha municipiu ida idak ita tenki prepara an”. Xanana husu

Jornalista: Anina Martins

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )