Os Verdes Sei Sai Partidu Alternativu, PVT Promete Loke Kursu Lian Korea To’o Suku Sira

Imajem : Presidente PVT Antonio Lelahuno Cruz

SAPNewsTL, Dili : Partidu  Os Verdes de Timor (PVT) hala’o mini kampanha kuarta-feira ne’e iha Suku Kaikoli, Postu Administrativu Vera Kruz Munisipiu Dili, Iha diskursu polítiku Presidente PVT Antonio Lelahuno Cruz haktuir PVT hakarak hari’I empregu ba  joven dezempregu sira

“PVT hakarak kria servisu ba dezempregu sira, médiku professionais, engeneiru sira, Partidu ida ne’e sei la husik ema ida iha kotuk, hotu-hotu hamutuk konkista ita ida-idak futuru ida ne’ebe ita hotu mehi ba, Verdes hakarak sai fatin ba mehi joven barak nian, la hare nia hosi arte marsias ida ne’ebe, 21 de Maiu ita ba konfirma ita nia votus, vitoria no susesu durante tinan haat ita funda ita nia Partido ida ne’e”. Tenik Presidente PVT Antonio Lelahuno Cruz, Iha Vera Kruz, 29/04/2023

PVT konsidera problema dezempregu hanesan problema boot ba nasaun, Parlamentu ne’ebe mai tenki sai parlamentu ne’ebe sai lian ba lian laek sira, Verdes sei defende no afavor ba direitu dezempregu sira, wainhira tama iha ukun ne’ebe mai

“Partido Os verdes nafatin pro no defende joven desempregu sira, Partidu sai hanesan matan, tilun, ibun ba arte marsiais no rituais hotu-hotu, ita hamutuk kombate desempregu, ita manan para Timor sai buras,matak, malirin ba jovens hotu-hotu, Parlamentu tenki sai matan, tilun no ibun ba lian laek sira”. Nia tenik

Imajem : Militantes Partido Os Verdes de Timor, iha Kaikoli, Postu Administrativu Vera Kruz, Munisipiu Dili, 29/04/2023

Nia hatutan, Ministeriu Agrikultura ida ne’ebe mai, nia tenki defende Desempregu no oinsa mak bele investe iha setor agrikola no loke kampu trabalhu ba jovens sira, joven sira lalika tauk no laran taridu, loron ida ita nia Partido sai alternativa iha parlamentu nasional

“Alternativu ba ukun ida agora mai, kuandu ukun jovens sira kursu Korea la presiza Mai Dili, lian Korea ne’e loke nia kursu no formasaun ba Munisipiu no Suku sira ida-idak, governo tenki Lori lian Korea ba Suku sira para joven sira bele asesu ba formasaun profesional, guvernu mak tenki prepara kondisaun hotu ba joven sira”. Nia promete

Antes ne’e, Os Verdes promete kria kampu servisu 50.000 ba joven dezempregu sira iha territoriu nasional, PVT garante sei konkista iha kadeira ualu (8) iha Parlamentu Nasional

Mini Kampanha ne’e hetan partisipasaun maksimu husi Militante PVT iha Postu Administrativu Vera Kruz Munisipiu Dili, inklui hetan seguransa husi PNTL no observasaun husi Observador Orgaun Eleitoral CNE

Jornalista : Esmeralda da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )