Taxa FALINTIL 2022, Bitaba FC Halakon FC Naval Ho Skore 4-3

Imagem Ekipa Bitaba FC iha Estadium Munisipal Dili, 20/08/2022

Dili, 20 /08/2022 : Ekipa Bitaba FC sai kampiaun iha taxa FALINTIL 2022 hafoin halakon adversáriu FC Naval ho skore 4-3 liu husi penalidade tanba ekipa empata 0-0 iha jogu minutu 90.

Tuir observasaun Jornalista SAP News Iha jogu final ne’ebe hala’o iha Estadium Munisipal Dili ne’e ekipa rua mai ho ambisaun hakarak sai kampiaun hodi hatun jogador intimu sira ne’ebe iha jogu, maibe ihajogu ne’e ekipa rua halo atake ba malu atu marka golu maibe la konsege to’o minutu 90 hotu ho skore 0-0.

Tanba jogu minutu 90 ho skore 0-0 entaun ekipa rua tenki suta penalidade hodi hetan manan nain, tan ne’e iha suta penalidade ekipa rua hatun ho jogador nain lima ne’ebe jogador nain haat  husi Bitaba FC konsege marka golu no ida lá konsege marka golu no ekipa FC nian jogador nain tolu konsege suta bola tama ba redi laran no nain rua seluk la konsege halo golu entaun ekipa Bitaba FC mak sai kampiaun ba tasa FALINTIL 2022 hafoin halakon adversáriu FC Naval ho skore 4-3.

Enkuantu, jogu remata Prezidente Bitaba FC Nuno C. Dos Santos hatete, Nia sente priviléjiu ba kampiaun ne’e tanba hetan vitória iha jogu final ne’ebe sira sai kampiaun ba dala rua iha 2019 no 2022.

“Ha’u sente priviléjiu boot sai kampiaun ba taxa FALINTIL ne’e tanba nu’udar eventu prestisioju ida ne’ebe fo biban ba joven sira iha talentu ne’ebe la akomoda iha klube boot sira ne’ebe ha’u organiza joven sira iha ekipa bairo nian maibe ho sakrifisiu boot durante ne’e ami konsege hetan vitória iha final ohin loron nian inklui iha 2019”, tenik Nuno

Prezidente Bitaba FC Nuno C. Dos Santos

Nia fundamenta, taxa FALINTIL 2022 ne’e anima no harame tebes ba komunidade sira iha Dili laran ne’ebe hala’o iha fatin rua kampu FALINTIL Fatuhada no Estadium Munisipal Dili

“Taxa FALINTIL ne’e anima no harame tebes  ita nia  komunidade sira iha Dili Laran ne’ebe mak hala’o iha fatin rua, jogu apuramentu grupu nian iha kampu FALINTIL Fatuhada no tama quarter final muda mai Estadium Munisipal Dili ne’ebe hetan apoiu husi SEJD, durante jogu sira nunka lakon to’o sai kampiaun no sira sei esforsu nafatin hodi kompete ba jogu tuir mai iha futuru”. Dehan nia

Iha fatin hanesan treinador FC Naval Cornélio P. Dos S. De Andrade dehan, nia sente kontente no triste hamutuk iha jogu final ne’e maibe sira tenki simu realidade no derrota ida la fo sala ba jogador sira no sei halo diak liu tan iha futuru.

Treinador FC Naval Cornélio P. Dos S. De Andrade

“Ha’u sente kontente no triste hamutuk deit iha jogu final ida ne’e  maibe ami tenki simu realidade tanba iha jogu ekipa rua labele sai manan  hotu ne’ebe ekipa ida tenki manan   no lakon ne’ebe derrota iha jogu ne’e ha’u la fo sala ba jogador sira tanba ami la lakon iha jogu normal 90 minutu maibe lakon iha suta penalidade nian ne’ebe iha suta ne’e tenki hadau malu sorte deit ona ne’ebe sorti monu ba ekipa adversariu sai kampiaun ami iha pozisaun daruak no ba jogu tuir ami sei halo diak liu tan iha futuru”, tenik treinador.

Reportajen : Augusto dos Santos

Editor          : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )