Tinan 12 ! Traballador Rihun 14 Resin Servisu Iha Austrália

Imajem : SEFOPE Rogeiro Araujo Mendonça, hala’o diskursu iha Hotel Timor, 14/05/2024

SAPNewsTL, Dili – Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu (SEFOPE) Rogeiro Araujo Mendonça, hala’o lansamentu formasaun emprendedorismu ba traballador timor oan sira husi Australia no republika Korea.

SEFOPE Rogeiro Arauju Mendonça hateten, lansamentu refere kona ba programa mobilidade lavoral re-integrasaun.

“Apresia tebes ba Embaixada Australia hodi servisu hamutuk, oinsa mak bele reforsa programa mobilidade laboral, hahu husi 2012 to’o mai ohin loron, Timor oan ne’ebe ba servisu ona iha Australia iha 14 mil resin, atu tama ona ba iha 15 mil, entaun ho numeru ida ne’ebe mak boot tebes”,Tenik SEFOPE Rogeiro Araujo Mendonça, ba jornalista sira iha Hotel Timor, 14/05/2024

Governante ne’e mos haktuir, numeru ne’ebe boot liu mak iha tinan  2023, hamutuk ema nain 4.700  mak ba servisu iha Australia.

“Nune’e, ohin ita mos ko’alia konaba iha IADE, tanba IADE mos ohin hateten tiha ona katak sei fo asistensia no fo apoiu ba traballadores sira  ne’ebe mak fila ona husi Australia, Koreia no Japaun, ami sei esplika detallu kona-ba programa ne’ebe maka SEFOPE ho IADE sei estabelese iha futuru”. Dehan Rogerio de Araujo

Iha fatin hanesan, Direktor Ezekutivu IADE Filomino Marcelino Belo,hatutan IADE  halo kooperasaun ho UNDP  atu servisu hamutuk ho  SEFOPE oinsa atu fo  asistesia tekniku ba traballadores ne’ebe mak ba servisu iha rai liur mai fali hodi halo kontribusaun fila ba dezenvolvimentu nasaun nian.

“IADE koopera ho UNDP sei servisu hamutuk ho SEFOPE hodi fo asistensia teknika ba traballador sira, nune’e bele kontribui fila fali ba dezenvolvimentu ita nia nasaun nian”. Direktor Ezekutivu IADE Filomino Marcelino Belo hateten

IADE sei halo nia knaar hanesan ajensia estadu nian no institutu publiku governu nian ne’ebe sei fo apoiu tomak ba projeitu ho koperasaun servisu liliu atu fo asistesia ba traballador sira.

Enkuantu, partisipa iha sermonia ne’e mak Sekretariu Estadu Formasaun Profesional no Empregu Rojeiru Araujo Mendonça, Embaixador Australia Ms Kaitlin Wilson, Direktor Exekutivu IADE Mr. Filomino Marçelino Belo, Mr. Hunjai LEE Manejer UNDP,Ms.KANG  Younhwa,Direktora KOIKA inklui trabalhadores sira.

Jornalista : Dircia Baptista Belo

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )