Tinan Ne’e, UNTL Loke Kursu Mestradu Engenharia 

Tinan Ne’e, UNTL Loke Kursu Mestradu Engenharia 

SAPNewsTL, Dili : Iha ámbitu reflesaun no festa ba abertura ensinu akadémiku 2024 nian, Dekanu  Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia (FEST-UNTL), Adalfredo da Silva Ximenes haktuir tinan ne’e fakuldade ne’e sei loke kursu  mestradu ba engenharia.

“Tinan  ne’e  Fakuldade Engenharia Siénsia no Teknolojia UNTL, ita sei loke kursu mestradu ba area engenharia, dosente sira sei mai husi Japaun no doutor sira balun ne’ebe iha ne’e mos sei hanorin”. Tenik Dekanu FEST-UNTL Adalfredo da Silva Ximenes liu husi nia diskursu iha Auditorium Hera, 31/01/2024

Adalfredo da Silva hatutan, Fakuldade Engenharia ohin loron bele hetan fatin ne’ebe diak ho infraestrutura adekuadu no kualidade tanba hetan apoia husi Jepan International Cooperation Ajency (JICA) iha tinan hirak ba kotuk.

Dekanu Fakuldade ne’e hateten susesu ne’e mai husi prosesu naruk ida hanesan ai oan ida ne’ebe ema kuda, hafoin nia rega bee, kuidadu no proteze nia didiak molok nia sai boot no fo fuan.

“Susesu ne’e lori prosesu naruk ida, hanesan ita kuda ai oan ida, ita presiza rega, kuidadu, proteze no haree didiak, hafoin nia bele moris buras no diak, tanba ne’e husu ita hotu atu servisu makaas hodi dezenvolve ita nia fakuldade ne’e ba oin”. Adalfredo hateten

Iha fatin hanesan, Senadu Fakuldade Engenharia Sergio Alves da Costa fo agradese ba estrutura fakukdade ho komisaun instaladora kursu mestradu ne’ebe halo esforsu lubun ida hodi to’o ona iha konkluzaun ida katak tinan ne’e loke kursu mestradu iha fakuldade  refere.

“Lori estudante fakuldade engenharia tomak ninia naran, ami hotu fo agradese ba estrutura fakuldade ho komisaun instaladora ba kursu mestradu ne’ebe halo servisu makaas tebes  hodi to’o ojin loron ita iha ona konkluzaun ida katak ita sei loke kursu mestradu iha  tinan 2024”. Dehan Sergio Alves

Iha parte seluk, Lider Estudante ne’e mos husu ba komponente hotu iha UNTL liliu iha Fakuldade Engenharia hodi fasilita estudante hotu ho diak no lailais hodi nune’e estudante sira labele estudante to’o tinan 7 no 8 ba leten.

“Husu ba Estrutura Dekanu, Estrutura Departamentu atu bele fasilita estudante sira hotu ho didiak no lailais, atu labele kleur demais to’o eskola tinan 7-8 ba leten mos seidauk gradua, ita hotu presiza haree kestaun ne’e ho klean, estudante sira los labele sai barukten no la hakaas an hodi prosesa estudu ne’e ho lais”. Sergio sublinha

Enkuantu, iha serimonia reflesaun ne’e partisipa husi Bruder Nico, Estrutura Fakuldade engenharia Siénsia no Teknolojia, Estrutura Departamentu, dosente sira, funsionáriu sira no estrudante sira.

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )