TL Seida’uk Full Membru ASEAN, PM Taur Sei Partisipa Nia Simeira Dahuluk

Ministra Negosiu Estranjeirus no Kooperasaun(MNEK),Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, iha palasiu governu,Tersa-feira( 23/01/2023)

SAPNewsTL, DILI : Ministra Negosiu Estranjeirus no Kooperasaun(MNEK),Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno, hafoin sorumutu ho Primeiru Ministru(PM) Taur Matan Ruak haktuir objetivu husi enkontru ne’e hodi relata preparasaun sira kona-ba oinsa sai Full Membru ASEAN no simeira ne’ebe sei hala’o iha fulan Maiu

“Ha’u atu relata kona-ba resentamente ba Indonesia ho Swissa, ami ko’alia barak liu kona-ba preparasaun adesaun, ita atu sai observador iha membru ASEAN tanba hanesan desijaun ASEAN nia, em prinsipiu sira konsidera ita nu’udar membru ASEAN nian, ita sei partisipa iha reuniaun hotu-hotu maibe ita seidauk iha direitu ba vota, que dizer que ita la iha direitu ba foti desijaun maibe ida ne’e hatudu katak prosessu avansadu para ita hodi prepara ba full membru ASEAN”.Dehan Ministra Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun ba jornalista sira, iha palasiu governu,Tersa-feira( 23/01/2023)

Governante ne’e informa, relasiona ho simeira ne’ebe sei akontese iha Fulan Maiu, PM Taur Matan Ruak sei ba partisipa iha simeira nune’e sira simu Timor-Leste sai membru ASEAN ba sanulu resin ida

“Foin dadaun ha’u ba hasoru sekretariu membru ASEAN nian, ne’ebe nia foin tomada de posse no ministra negosiu estranjeiru Indonesia nian, ne’ebe mak sira lidera ASEAN nian, entaun ko’alia kona-ba Simeira ne’ebe iha fulan maio, ita nia Xefe Governu sei ba partisipa no sira atu simu ita hodi sai membru sanulu resin ida”. Nia informa

Governante ne’e salienta katak nia hetan konvida hodi ba partisipa iha ACC, nune’e ne’e sai primeiru reuniaun ne’ebe mak Timor-Leste partisipa hafoin sai membru ASEAN

“Maibe antes simeira, hodi adopta ba roll map, iha semana oin ha’u mos hetan ona konvita atu ba, partisipa iha reuniaun konsellu dos ministros, ACC(ASEAN coordination cause meeting signifika husi english), reuniaun ne’e sira sei bemvinda ba ita, ida ne’e sai primeiru reuniaun ne’ebe ita partisipa nu’udar membru ASEAN, depois ko’alia mos ba preparasaun ba adesaun iha maiu 2023 agora”.Nia haktuir

Entertantu, maske iha loron 11 fulan novembru tinan 2022 deklara ona katak Timor-Leste sai ona membru ASEAN maibe prosessu barak ne’ebe seidauk halo tuir, legislasaun, konvensaun barak tenke adopta antes TL sai full membru ASEAN

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )