Vizita Parokia Luro, Dom Leandro Fo Agradese Ba Sarani Sira

Vizita Parokia Luro, Dom Leandro Fo Agradese Ba Sarani Sira

SAPNwesTL, Lautém: Ohin Bispu Dioseze de Baukau, Dom Leandro Maria Alves to’o ona iha Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apóstolos de Luro

Objetivu husi vizita ne’e, Bispu Dioseze de Baukau Dom Leandro Maria Alves hodi fo Krisma ba sarani atus lima resin no selebra existênsia Parokia Luro ba dala neen

Iha vizita ne’e, Sarani Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apóstolos de Luro simu nia ho Guarda Tradisional, Grupu Tebedai, Lian dadolin husi lia nain no akompanha maksima husi sarani Sira

Hafoin, To’o iha Residênsia Parokia Luro, Bispu Dom Leandro Maria Alves fo agradese ba sarani Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apóstolos de Luro tanba bele simu ho haksolok no amizade

“Ha’u nia Agradese ba Sarani sira hotu ne’ebé ohin simu Ha’u ho Ksolok, amizade no Diak tebes, Obrigadu ba imi hotu, espera Maromak sei haraik Bensa no Grasa Wa’in ba imi hotu”. Tenik Bispu Dioseze de Baukau, Dom Leandro Maria Alves ba Sarani sira iha Luro, 21/08/2023

Daudaun ne’e, Bispu Dioseze de Baukau iha ona Residênsia Parokia Luro, Tuir ajenda, Ohin nia sei fo Krisma ba sarani atus lima resin no aban sei Selebra Aniversáriu Parokia nian ba dala VI

Iha vizita ne’e, Partisipa maksimu husi Autoriedade Lokal sira, Padres no Madres Sira, Sarani Sira no Konvidadus Sira

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )