Vizita Santuáriu Nasionál Ramelau, Riando Fallo Fila Hikas Ho Lian La’ek

Imajem Sidadaun Riando Fallo monu hela iha subida ida ho kapasete no jaket ida iha Area Santuariu Nasional NainFeto Ramelau, Ainaru, 14/02/2023. foto : Sosial Media

SAPNewsTL, Ainaro, 15 Fevereiru : Relasiona ho sidadaun nain rua ne’ebe ba visita Santuário Nasionàl Na’in Feto Ramelau iha loron 8 Fulan Fevereiru ne’e, sidadaun na’in rua lá konsege fila to’o loron 6, hafoin hetan hikas sidadaun Riando Fallo monu hela iha subida santuário ramelau ho kondisaun grave iha orseik loraik, 14/02, ikus mai autoriedade segurança no família lori ba hospital maibe to’o iha hospital maubessi sidadaun refere laiha ona iis.

Sidadaun refere lá konsege salva ninia vida tanba, lá han no hemu durante loron neen no kalan neen, hasoru klima ne’ebe malirin, udan, anin, abu-abu taka metin halo sidadaun nain rua kolen, fraku no monu. sira nain rua ida-idak la’o, la’o to’o lá hetan malu. ikus mai sidadaun ida ne’e monu iha dalan, ailaran tuan ne’ebe rona deit manu fuik nia lian

Iha Nain Feto Ramelau ninia mahon, sidadaun nain rua lakon no lá hetan dalan to’o sira rua ida mate no ida seluk ladauk hetan. triste tebes ba sidadaun nain rua ne’e, nakukun hafalun tebes sira nain rua iha foho lulik ida ne’e

Hafoin autoridade segurança no familia hetan sidadaun refere, parte médiku sira to’o iha fatin hó ambulância hodi transporta sidadaun ne’e ba hospital hodi halo tratamentu emergência, maibe to’o iha hospital, pasiente ne’e laiha ona iis no fila ona ba maromak nia kadunan santu

Sidadaun ne’e la han no lá hemu durante loron neen no kalan neen, hasoru klima malirin, udan no anin boot inklui abu abu taka metin. resulta sidadaun ne’e laiha ona forsa no lá konsege salva nia moris, mate isin sidadaun refere transporta ona husi osrpital maubessi mai to’o iha Hospital Nasionál Guido Valadares (HNGV) Dili, iha oras mais ou menuz tuku rua madrugada

Imajem Riando Fallo

Normalmente, ema barak sempre iha planu hodi ba vizita Na’in Feto Ramelau, sidadaun nain rua hó planu ne’ebe diak hakarak atu ba hasoru nain feto ramelau iha foho tutun Ramelau, to’o ou lá to’o, maibe sira rua ba to’o lá hatene dalan no lá fila. iha ne’ebe halo sira rua ida monu iha dalan no ida seluk lá hatene agora nia iha ne’ebe !!

Entretantu, Sidadaun ida seluk família no autoridade segurança Sira Kontinua buka tuir, máibe infelizmente seidauk hetan, Portantu, presiza ema hotu nia harohan hodi ba maromak hodi hatudu dalan ba parte seguransa sira hodi bele hetan iha tempu badak

Enkuantu, Matebean Riando Fallo nia mate isin agora daudaun iha ona HNGV, sidadaun refere hela iha Dili husi Rejiaun Administrativa Espesial Oecesse Ambenu (RAEOA), Portantu informasaun seluk SAP News TL kontinua buka no sei divulga ba Públiku iha oras Balun tuir mai

Jornalista: Marcela Lemos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )