Jornada Dahuluk Liga Timorense 2023, Aitana Ho Porto Taibessi  Hadau Malu Vitoria

Imajen: Diretor kompetisaun Orgaun LFTL Martinho Ribeiro hamutuk ho treinador Porto Taibesse FC Miro Bento no treinador Aitana FC Jose Fonseca iha Estadium Munisipal Dili kuarta, (15/02/2023)

SAPNewsTL, Dili: Klube Aitana FC Ho Porto Taibesse prontu hadau malu vitoria iha abertura divizaun dahuluk  Liga Timorense 2023 tanba jogu ida ne’e hanesan jornada dahuluk ba sira.

“Ita hotu hatene katak liga ne’e rasik para kleur ona jogador sira abandona derepente liga la’o fali hau sente preparasaun ba klube sira iha Timor-Leste ne’e menus, tanba ami prepara la to’o fulan rua maibe tenki simu situasaun liga futebol iha rai laran mak nune’e, memzu preparasaun minimu maibe treinador fiar nia jogador sira sei halo buat ruma hodi hetan vitoria hasoru Aitana FC”, dehan Treinador Miro Bento ba jornalista sira liu konferensia imprensa iha Estadium Munisipal Dili, kuarta (15/02/2023).

Iha fatin hanesan Treinador Aitana FC Jose Fonseca dehan, preparasaun sira nian mos minimu maibe sira halo supreza hodi hetan vitoria kontra Porto Taibesse FC iha jogu abertura divizaun dahuluk Liga Timorense epoka ne’e

“Ami mos enfrenta preparasaun minimu tanba ami ho jogador foin prepara semana rua deit  ne’ebe ami husu ba hau nia jogador sira prepara sira nia fiziku tanba situasaun ita nia liga mak nune’e maibe ho jogu abertura divizaun dahuluk Liga Timorense epoka ne’e hakarak halo supreza hodi hetan vitoria ba klube tanba Aitana FC mai atmosfera foun, treinador foun, jogador no ekipa tekniku foun”, tenik Jose

Iha sorin seluk, diretor diresaun kompetisaun orgaun LFTL Martinho Ribeiro informa, sira hakarak anunsiu ba publiku katak Liga Timorense epoka 2023 sei komesa iha loron 17 fulan fevereiru tinan 2023 ne’e, klube divizaun dahuluk Porto Taibesse FC kontra Aitana  FC mak sei abertura jogu iha Estadium Munisipal Dili

“Ami atu anunsiu ba publiku hotu  liuliu adeptu sira katak Liga Futebol Timorense epoka 2023 sei komesa iha loron 17 fulan fevereiru 2023 iha Estadium Munisipal Dili ne’ebe jogu sei abertura husi klube sira kompetente iha divizaun daruak Liga Timorense epoka ne’e maka Porto Taibesse FC kontra Aitana FC iha tuku 16:00 OTL”, tenik diretor

Reportajen: Augusto dos Santos

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )