Liga Timorense 2023, Academica Ho Aitana Prontu Hadau Malu

Imajen: Treinador Aitana FC Jose Fonseca

SAPNewsTL, Dili: Academica FC ho Aitana FC prontu ona para hadau malu pontu tolu  tanba ekipa rua ne’e prontu  para kontra malu iha jornada daruak divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023 iha loron 2 fulan marsu tinan ne’e

“Ha’u haree hau nia jogador sira nia mentalidade no vontade, fiar sira, ami sei hetan pontu tolu kontra Aitana FC tanba ami nia preparasaun ba jornada daruak nian, ami halo preparasaun masimu ona durante semana ida, ami prepara liu ba sistema nian ne’ebe ami sei hatudu jogu diak kontra Aitana FC iha loron 2 fulan marsu tinan ne’e”, dehan treinador Academica FC Luisinho dos Santos Saco ba jornalista sira liu husi konferensia imprensa iha Estadium Munisipal Dili tersa (28/02/2023).

Imajen: Treinador Academica FC Luisinho dos Santos Saco

Luisinho hatutan, sira mos hadia ona failansu sira ne’ebe antes ne’e halo hasoru AS Ponta Leste iha jornada dahuluk divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023 ne’ebe nafatin fo fiar ba jogador sira joga iha liga tinan ne’e.

Iha fatin hanesan treinador Aitana FC Jose Fonseca hatate, nia jogador sira preparadu ona kontra Academica FC no garante sei hetan pontu tolu.

“Ami preparadu ona  kontra Academica FC no garante hetan pontu tolu atu nune’e hakat tan pasu ida no ami bele lidera provizoriumente tabela klasifikasaun iha divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023 ne’ebe kada klube sei joga dala ualu”, tenik Jose

Jose akresenta, sira preparadu ona kontra Academica FC iha loron 2 fulan marsu tinan ne’e tanba sira nia jogador sira fiziku diak hotu la iha ida ne’ebe mak hetan probelma fiziku nian

Entretantu iha Tabela Klasifikasaun provizoriumente Aitana FC okupa pozisaun daruak ho pontu tolu husi joga dala ida no Academica FC okupa pozisaun dahaat ho pontu ida husi jogu dala ida hein katak rezultadu jogu ekipa rua nian iha loron 2 fulan marsu tinan ne’e bele halo mudansa ba ekipa rua nia pozisaun iha divizaun dahuluk Liga Timorense epoka 2023.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )