Pe. Augusto Parabeniza Mídia SAPNewsTL, Maromak Kontinua Akompanha

Imajem Intervista Pe. Augusto Delfim de Sá  iha Igreja Parokia Nossa Senhora Ranha dos Apostolus de Luro, 26/02/2023. 

SAPNewsTL, Lautem: Padre Augusto Delfim de Sá hato’o votus parabens no votus susesu ba Mídia SAPNewsTL ne’ebé selebra aniversáriu ba tinan ida no nia husu atu nafatin iha vontade servisu no sakrifika an hodi lori nafatin informasaun ne’ebé kredivel ba sosiedade.

Iha intervista ho Pe. Augusto Delfim de Sá hafoin missa toma de pose ba Amo Pároco foun ba Paroquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos de Luro haktuir nia fo votus parabens ba Mídia SAPNewsTL ne’ebé eziste ba tinan ida ona.

“Ha’u hato’o ha’u nia votus parabens no votus susesu ba Mídia SAPNewsTL ne’ebé selebra ona tinan ida”.  Hakuir Pe. Augusto Delfim de Sá hafoin missa toma de pose ba Amo Pároco foun ba Paroquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos ba jornalista SAPNewsTL iha Parokia Luro, Domingo, 26/02/2023.

Augusto hatutan maske hahú ne’e ho difikuldades oi-oin ba material sira ne’ebé atu ajuda imi hodi halo servisu maibe nia nafatin fo korajen atu nafatin iha espiritu voluntarismu hodi hala’o servisu no lori informasaun ba ema hotu

“Imi nia boa vontade ka vontade ne’ebé forte ne’e la’o nafatin ba oin, ho imi nia espíritu voluntarismu hodi servisu buka notísias hodi hato’o ba maluk sira iha teritoriu Timor laran tomak no mos iha tasi balun ka estranjeiru ida ne’e importante tanba husi imi mak bele lori informasaun sira ba to’o iha rai seluk no rai laran”. Nia enkoraja

Padre ne’e ne’e mos apresia ho sakrifisu ne’ebé mídia SAPNewsTL halo no halo ona servisu ho voluntáriu to’o ona tinan ida.

“Apresia teb-tebes ba imi nia sakrifisiu, apresia ba imi nia vontade servisu maske tempu ohin loron buka servisu ne’e susar maibe imi nafatin servisu, ha’u hakruk ba  imi nia servisu  voluntarismu no imi selebra ona tinan ida”. Nia fundamenta

Entretantu, Padre Augusto mos husu ba Jornalista Mídia SAPNewsTL hotu atu nafatin servisu husi vontade ne’ebé iha hodi lori informasaun ne’ebe kredivel no justu ba sosiedade, maromak sei akompanha servisu hotu ho susesu no kualidade

Jornalista: Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )