Hanoin Hamutuk Hadia No Hatene Futuru, Agustinho : Kaer Ispíritu Timorizmu Hametin SAPNewsTL

Imajem : Reflesaun Konselleiru Midia SAPNewsTL Armindo de Jesus, Professor Augustinho de Sousa no Presidente SAPNewsTL Clementino Braganca Machado iha Sede SAPNewsTL Bekora Dili, 16/04/2023

SAPNewstl, Dili : Jornalista Midia SAP News Timor Leste realiza retiru iha Sede SAPNewstl Becora ho tema “Refleta Ita Nia Orseik, Hanoin Hamutuk Hadia Ita Nia Futuru”, Objetivu husi retiru ne’e hodi halo reflesaun no diagnosa ba ezistensia Midia nian hodi projeta no hadia ninia funsionamentu ba futuru

Iha Palestra Konselleiru Armindo de Jesus haktuir SAPNewsTL hamriik ho espiritu voluntarizmu la’o dalan naruk ne’ebe nakonu ho dedikasaun liu husi kobertura no publikasaun notisia sira hodi fo asesu informasaun ba komunidade sira

“Imi labele mate, imi nia servisu voluntarizmu no dedikasaun ne’ebe mak imi hala’o nakonu ho dezafio barak mak imi enfrenta iha atividade koberturam, dejafiu ne’e sai hanesan esperiensia boot ba imi iha futuru mai, Servisu voluntarizmu ne’e forma imi nia kualidade diak, absorve, akapta didiak no saida mak ema seluk hetan ne’e maka informasaun ne’ebe mak ita boot sira fo sai husi Media SAPNewsTL”. Tenik Konselleiru SAPNewsTL Armindo de Jesus, iha Sede Bekora, Dili, Domingo( 16/04/ 2023).

Nia hatutan “Agora ne’e uza imi nia tempu joven ne’e hodi hala’o atividade voluntarizmu ne’ebe mak agora daudaun imi joven feto no Mane sira hala’o iha media SAPNewsTL, imi hala’o ne’e mundansa boot tebes ba imi hodi aprende dezafiu boot ne’ebe mak imi hasoru iha atividade kobertura loron-loron nian hanesan la’o ain iha loron no udan nia laran maibe hare imi nafatin esforsu saida mak imi joven feto no mane sira barak atu halo ba nasaun doben ida ne’e”.nia dehan

Iha Fatin hanesan, Professor Agustinho de Sousa ne’ebe sai orador iha retiru ne’e hateten Jornalista SAPNewsTL tenki mantein ho espiritu amizade no fraternidade hodi hametin espiritu nasionalizmu, patriotizmu no timorizmu ne’ebe sente na’in ba Timor ho nia domin, vontade no koragem

“Parabens ba imi SAP News, Imi tenki Mantein amizade no fraternidade atu servi, ho liafuan reflete ita nia horseik hodi hadia futuru, imi nia esperitu nasionalismu, patriotismu no timorismu, kontinua servisu hamutuk la’o ba oin ho koragem no fuan boot  tanba liu husi loron horseik halo ita hasoru malu iha loron ohin katak loron nebe horseik liu ona, sei la fila fali, Loron horseik ne’ebe sapnewstl hala’o uituan ka barak ita sura progresu kapasidade no responsablidade jornalista nian, ba futuru nu’udar jornalista presiza hadia mentalidade, kakutak, fuan hodi hadia Nasaun Timor-Leste”, sublinha Dosente UNTL Agostinho de Souza ba jornalista SAPNewsTL iha Sede Bekora Domingo ( 16/04/ 2023).

Dosente Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) ne’e fundamenta, Jovens tenki refleta nia pasadu, hadia presente, hatene futuru hodi alkansa objetivu hamutuk ba luta ne’ebe hala’o iha dejafiu no problema nia laran, Jornalista tenki iha koragem atu husu, rona, hakerek, analiza no divulga informasaun ba publiku tuir ninia prinsipiu jornalizmu ne’ebe bele muda nai ulun sira nia mentalidade, hadia lideransa politiku nia mentalidade iha tempu kanpanha, hadia etika politika hodi ne’ebe mak sira hato’o sira nia planu iha baze ba inan aman sira ho lolos.

Nia husu ba Jornalista SAPNewsTL hodi kontinua la’o Hamutuk hadia, hamutuk halo asaun, hamutuk lori progresu ba povu nia moris diak liu husi desenvolvimentu orgaun komunikasaun sosial iha Timor Leste

Entretantu, Presidente SAP News Clementino Brangaca Machado konsidera retiru nu’udar meiu ida ne’ebe importante tebes atu halo diagnosa ba ninia ezistensia oinsa bele garantia ba ninia independensia editorial no funsionamentu normal makina Midia SAP News ba futuru tuir lei komunikasaun sosial no kode etika jornalizmu ne’ebe iha

“Reflesaun ida ne’e importante tebes atu ita bele halo diagnosa didiak ba ita nia ezistensia no independensia editorial liliu funsionamentu normal Midia nian ba futuru, ho reflesaun ida ne’e ita bele hadia an diak liu tan hodi kumpri nafatin lei komunikasaun sosial no kode etika jornalizmu 10 ne’ebe haktuir husi Konsellu Imprensa de Timor Leste”. Nia afirma

Enkuantu, Retiru ida ne’e partisipa husi Jornalista Midia SAP News Timor Leste, Konselleiru Media no Konvidadu Professor Agustinho de Sousa atual Dosente Iha UNTL hamutuk ruanulu resin-ida (21).

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )