Juventude FRETILIN Realiza Festival Dahuluk, UCT Sai Vensedor Iha Kompetisaun Debate Akadémiku

Imajem : Inacoi Virgina atual estudante Departamenru Direitu, Fakuldade Siensia Sosiais, Universidade Catolika Timorense  iha Kampus ISFIT Fatumeta, 14/04/2023

SAPNewsTL, Dili : Juventude FRETILIN liu husi Komite Primeiru Festival Portu Dili 2023,  realiza Kompetisaun Debate Akademiku ho tema “Futuru Hahu Ho Ita”, Objetivu husi Debate ne’e hodi kria espasu ba estudante universitariu sira, kapasita sira no empodera estudante sira hodi forma pensamentu ne’ebe kritiku, analitiku no konstrutivu ba problema sosial sira iha Timor Leste

Tuir Responsavel Kompetisaun Debate Universitariu Nuno Araujo dos Santos hatete Komite Festival Juventude hari’i husi Juventude FRETILIN ho objetivu oinsa akumula estudante akademiku sira husi area oioin hodi desenvolve kapasidade, abilidade liu husi talentu debate, muzika, arte, kultura

“Festival ida ne’e mai husi inisiativa Juventude FRETILIN ho objetivu oinsa akumula estudante akademiku sira husi area oioin hodi desenvolve kapasidade, abilidade liu husi talentu debate, muzika, arte, kultura maibe involve husi joven husi parte oioin, Juventude nia papel importante ba futuru, entaun tenki forma hanoin juventude ne’ebe lojiku, kritiku no analitiku ba problema sosial sira iha Timor Leste”. tenik Responsavel Kompetisaun Debate Universitariu Nuno Araujo dos Santos, Iha Kampus ISFIT Fatumeta, 14/04/2023

Imajem : Responsavel Kompetisaun Debate Universitariu Nuno Araujo dos Santos, Iha Kampus ISFIT Fatumeta, 14/04/2023

Nia mos informa, ba futuru Juventude FRETILIN sei kontinua atividade extraordinariu barak liu tan hodi kria nafatin espasu ba joven sira hodi aprende no promove sira nia talentu tanba buat hotu ne’ebe aprende iha Universidade la’os determinate liu hodi determina estudante ida nian ba futuru

Iha fatin hanesan, Porta Voz Estudante Universidade Catolico Timorense (UCT) sente orgullu tanba bele hola parte iha kompetisaun no sai manan na’in dahuluk iha kompetisaun debate entre estudante universitariu sira

“Ha’u kontenti tebes ho atividade ida ne’e tanba debate ne’e nu’udar meiu ida ne’ebe diak tebes hodi explora ideia husi ema barak ho modelu ida akademiku no estruturadu, iha ne’ebe ami sai nu’udar vencedor, ami orgullu teb-tebes tanba ami universidade ida ne’ebe mak foun maibe ami konsege konkista universidade ualu kedas”. dehan Inacoi Virgina atual estudante Departamenru Direitu, Fakuldade Siensia Sosiais, Universidade Catolika Timorense

Estudante UCT ne’e mos husu joven sira liuliu ba estudante akademiku sira atu la bele kolen atu aprende, labele baruk hodi aprende, la bele moe atu partisipa atividade sira hanesan ne’e tanba debate ida ne’e sai hanesan meiu ida hodi ajuda absorve no ke’e ideia relasiona ho problema ne’ebe mak akontese iha sosiedade no bele transmite solusaun ba komunidade

Inacoi mos husu ba juventude sira atu kria diskuzaun ne’ebe edukativa no sadavel iha sosial media hodi labele insulta malu, trata malu no defama malu hodi evita konflitu iha sosiedade nia let, maibe transmite diskuzaun ne’ebe ho hanoin konstrutivu, kredivel no diak ba ema hotu

Enkuantu, Partisipa iha kompetesiaun durante loron rua ne’e mai husi universidade ualu hanesan UNTL, Dili Institute of Tecnology (DIT), UCT, John Saldanha Univesity (JSU), Universidade Dili (UNDIL), Universidade Oriental Timor Lorosa’e (UNITAL), entretantu iha kompetisaun ne’e UCT sai primeiru lugar ho valor 250, UNTL ho valor 239, DIT hetan terseiru lugar ho valor 214 halakon JSU.

Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )