Xefe Suku Barikafa Konsidera PNDS Benefisia Direita Ba Komunidade

Xefe Suku Barikafa Konsidera PNDS Benefisia Direita Ba Komunidade

SAPNewsTL, Lautem: Xefe Suku Baricafa Lamberto Soares konsidera programa PNDS fo benefisia direta ba komunidade.

Xefe Suku Barikafa Lamberto Soares saran lia hirak ne’e, hafoin hala’o lansamentu fatuk moruk ba konstrusaun edifisiu eskola Ensinu Báziku Filial no Estrada Baricafa, Postu Luro, Munisipiu Lautém.

Tuir Xefe Suku Baricafa Lamberto Soares iha nia diskursu hateten programa PNDS ne’e envolve komunidade no benefisia direta ba komunidade tanba ne’e ne’e nia fo agradese ba governu.

“Ohin lansamentu primeira pedra iha Suku Baricafa ba konstrusaun eskola no estrada betaun ba Suku Baricafa, ami nu’udár benefisiáriu agradese kontente no orgullu tanba programa ne’e implementa direta husi komunidade no benefisia direta ba komunidade”. Dehan Xefe Suku Baricafa iha edifisiu eskola EBF Baricafa, Tersa-Feira, 27/02/2024.

Xefe Suku Lamberto mos husu ba tékniku sira atu koopera nafatin ho fornesedor no ekipa jestaun Suku atu oinsa projetu ne’e bele finaliza tuir durasaun tempu ne’ebe fo.

“Husu ba hotu-hotu nia kolaborasaun no apoia tomak liu-liu ba tékniku Munisipiu sira, Postu sira koopera fornesedor sira ho ekipa jestaun Suku sira oinsa projetu ne’e bele finaliza tuir durasaun tempu ne’ebe iha”. Tenik Lamberto

Iha fatin hanesan, Administrador Postu Administrativu Luro Augusto Feliciano Ramos iha nia diskursu hateten PNDS hanesan programa komunitária ne’ebé envolve direta komunidade sira atu identifika sira nia problema prioridade sira hodi halo implementasaun ba dezenvolvimentu iha Suku.

“Ohin halo lansamentu primeira pedra edifisiu eskola Ensinu Báziku Filial Baricafa no estrada Betaun, PNDS hanesan programa komunitária ne’ebé fo oportunidade ba komunidade atu involve direita, identifika problema infraestrutura bázika sira, komunidade maka identifika sira nia prioridade, aprovasaun husi komunidade rasik no mos implementasaun no manutensaun husi komunidade rasik”. APA Luro informa

Administrador Augusto informa, tinan 2024 ne’e iha Postu Luro implementa projetu siklu 5 no siklu 6 dala ida tuir alokasaun orsamentu ne’ebé iha nune’e kada Suku implementa projetu rua hanesan iha Suku Baricafa konstrusaun Edifisiu Eskola EBF no Estrada Betaun husi Leikdana ba Afaia.

Enkuantu, alokasaun orsamentu ba benefisiáriu sira iha Munisípiu Lautem ba aldeia tolunulu resin haat, tinan 2023 konsidera siklu 5 no tinan 2024 konsidera siklu 6 iha ne’ebé tinan 2024 ne’e Postu Luro implementa dala ida ho kada Suku hetan projetu rua ba siklu 5 mak konstrusaun estrada betaun husi Leikdana ba Afaia no siklu 6 mak konstrusaun edifisiu eskola EBF.

Jornalista: Luis Pailofo
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )