Ohin ! Jokowi & Xanana Asina Akordu Fronteira Terrestre

Ohin ! Jokowi & Xanana Asina Akordu Fronteira Terrestre

SAPNewsTL, Jakarta : Relasiona ho fronteira rai maran entre Timor-Leste no Indonézia ne’ebe diskute kleur tebes ona, orseik Primeiru-Ministru Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão ho ekipa to’o ona Jakarta Indonézia, Objetivu husi viajem ne’e aban Xefe Guvernu Timor-Leste no Xefe Estadu Indonézia sei asina akordu no anúnsiu fronteira rai-maran entre rai rua nian.

Tuir informasaun ne’ebe SAPNewsTL asesu liu husi pajina ofisial Primeiru Ministru nian haktuir Xefe Governu to’o salaun VIP Aeroportu Internasionál Soekarno Hatta orseik, iha ne’ebe simu direita hosi, Vise Ministru Saúde Indonézia, Dante Saksono Harbuwono akompaña hosi Embaixador Indonézia ba Timor-Leste, Okto Dorinus Malik, Adido Seguransa Timor-Leste ba Indonézia, Superintendente Xefe, Armando Monteiro, Adido Defeza, Kolonel Maubuti tama salaun simu kedas ho formatura parede militár.

Delegasaun kontinua ba kedas Otel Kempinski, Jakarta hodi hala’o enkontru ho ekipa Gabinete Fronteira Maritima no Terrestre no ekipa MNRK nian hodi atualiza agenda enkontru Xefe Governu no Prezidente Repúblika Indonézia, Joko Widodo.

Tuir agenda, orsida (25/01/2024) molok hala’o enkontru bilaterál, iha oras 09:00 dadeer, Xanana Gusmão sei hala’o vizita ba simiteriu erois Kalibata hodi presta omenajen.

Hosi Kalibata, PM Xanana ho delegasaun kontinua ba Palasiu Prezidente Repúblika Bogor-Jakarta sei simu ho parede militár ne’ebé akompaña hananu inu nasionál rai rua nian toka remata, PM Xanana akompaña hosi PR Jokowi sei hala’o pasarevista ba formatura parade militár nu’udar onra hosi Estadu Indonézia.

Hafoin formatura, Prezidente Joko Widodo sei fó koñese membru govenru Indonézia nia tomak hodi kaer liman ho PM Xanana no delegasaun membru governu Timor-Leste nian, remata kontinua ba palku palasiu preziente hodi asina livru.

Tuir mai, Iha oras 10:30, Xefe Governu Xanana ho membru governu sei hala’o enkontru bilaterál ho Prezidente Joko Widodo ho membru governu sira iha menutu 30 nia laran hodi deskute kooperasaun bilterál rai rua nian ne’ebé estabelese durante ne’e.

Hafoin ida ne’e, ekipa nasaun rua nian hamutuk ho Xefe Governu Xanana no Xefe Estadu Indonézia kontinua kedas asina akordu formal entre rai rua hodi finaliza Fronteira Terrestre Timor-Leste no Indonézia iha Noel Besi-Citrana Oe-Cusse no Indonézia nian no kontinua kedas ho konferensia imprensa hosi lider rai rua hodi anunsia rezultadu akordu no kooperasaun.

Enkuantu, Vizita Xefe Governu ne’e akompana, hosi Ministru Planeamentu Investimentu Estrateziku (MPIE), Gastão de Sousa, Ministru Transporte no Telekomunikasaun, Miguel Marques Manetelo, Sekretariu Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS), Expedito Dias Ximenes no ekipa Gabinete Fronteira Maritima no Terrestre.

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )