AD SLB Laulara Sai Kampiaun Iha Movimentu Juventude Mudansa Cup 2022

Imajen jogu Voleibol entre ekipa mane  AD SLB Laulara kontra K-LINK

DILI : Klube Voleibol AD SLB Laulara Feto no Mane Sai Kampiaun iha Movimentu Juventude Mudansa Cup 2022, hafoin manan nia adversariu iha jogu final ne’ebe realiza iha Jinaziu Desportu Díli.

“Ohin loron ita remata ona Movimentu Juventude Mudansa Cup ne’ebe partisipa husi jogador feto no mane klube voleibol sira ne’ebe ohin ita tama final ekipa mane  AD SLB Laulara kontra K-LINK ne’ebe kampiaun ba kompetisaun mak AD SLB Laulara tanba manan ekipa K-LINK ho skore 3-0  husi jogu dala tolu 25-18, 25-16 no 25-0  no ekipa feto AD SLB Laulara manan kontra ekipa Choque ho WO (Walk Out) tanba ekipa adversariu iha problema balun la partisipa iha jogu final”, dehan Prezidente Komisaun Organizador Leonardo Benigno Tilman ba jornalista sira iha Jinaziu Desportu Caicoli, Díli tersa (25/10).

Imajen Presidente Komisaun Organizador  Leonardo Benigno Tilman

Prezidente ne’e salienta, premiu ba manan nain sira husi feto no mane mak Movimentu Juventude Mudansa Timor-Leste prepara manan nain dahuluk hetan 400 USD, daruak hetan 300 USD, datoluk 200 USD no dahaat simu 100 USD inklui prepara premiu ba mellor jogador feto mane, mellor klube feto mane, kompetisaun ne’e sira sei kontinua nafatin iha tinan oin, tan ne’e hakarak servisu hamutuk ho Federasaun Voleibol Timor-Leste (FVTL) ne’ebe halo kompetisaun ne’e sai hanesan pra musim antes liga voleibol la’o.

Depois remata jogu treinador K-LINK Rui da Costa  hatete, jogu final ne’e rezultadu sira lakon kontra adversáriu no  sai manan nain daruak maibe sira sei kontinua esforsu nafatin iha jogu tuir

“Jogu final entre Klube AD SLB Laulara kontra K- LINK ne’e, rezultadu ami derrota skore 3-0 husi jogu dala tolu ne’ebe ami sai manan nain daruak no kampiaun mak AD SLB Laulara iha eventu Movimentu Juventude Mudansa Cup 2022 maibe ami la to’o iha ne’e deit, ami sei esforsu nafatin tinan oin mai sei avansa diak liu”, tenik Rui

Treinador K-LINK Rui da Costa

Treinador ne’e hatutan durante jogu ne’e sira halo preparasaun diak, nune’e rezultadu ikus sira sai manan nain daruak, ohin jogu sira falla iha tekniku blok  no baku bola sei menus, sira sei hadia diak liu tan ba futuru no hakarak sujere ba Movimentu Juventude Mudansa Timor-Leste (MJM-TL)  atu hadia kompetisaun iha futuru para fo fatin ba jogador sira hatudu talentu atu nune’e prepara ba nível nasional, rejional no internasional.

Iha fatin hanesan treinador AD SLB Laulara Mario Bento Soares katak, jogu ida ne’e furak no nia orgullu tanba sira mak sai kampiaun

“Jogu ida ne’e Movimentu Juventude Mudansa Cup ne’e furak tanba partisipa mos husi klube liga voleibol sira  ne’ebe ha’u orgulllu ha’u nia ekipa feto mane  sempre tama final ne’ebe ha’u orgulllu lakon ka manan maibe ohin loron ami mak sai kampiaun ba Kompetisaun ne’e iha tinan ne’e”, tenik Mario

Reportajen : Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )