AFAMA no Femenina F-FDTL Kria Taxa Futsal Tinan 2022 Ba Públiku

Imajen konferensia imprensa ba taxa AFAMA no Femenina F-FDTL iha Fundasaun Falur Rate Laek, Segunda-Feira, 19/07/2022.

SAPNewsTL, Dili :  Juventude Hadomi Desportu (JHD) sai Komisaun Organizadora ba Taxa 2022 ba Asosiasaun Familia Militar  As’wa’in (AFAMA) no FEMENINA Falintil-Forsa Defeza Timor Leste  (F-FDTL), Taxa Futsal Tinan ne’e loke oportunidade ba públiku atu partisipa iha jogu amizade ba tinan 2022.

Prezidente AFAMA Rosa Maria Quintão haktuir, AFAMA nia hanoin no hakarak halo jogu ida ne’e entre AFAMA sira de’it maibé AFAMA ho femenina F-FDTL hakarak oferese jogu ne’e ba juventude, ba Forsa iha laran no juventude  sira iha liur hodi anima liu husi eventu ida ne’e.

“AFAMA sira hakarak hatudu ba públiku no mos hakarak hamorin no habelar AFAMA iha estudiosaun nia laran ho ida ne’e mak AFAMA ho femenina F-FDTL hodi realiza eventu ida ne’e hodi atrai no dada ita nia juventude sira bele mai tuir eventu ida ne’e”. Prezidente AFAMA Rosa Maria Quintão ba jornalista sira liu husi konferensia imprensa  iha fundasaun Falur Rate Laek, Mandarin, Segunda-Feira, 19/09/2022.

Prezidente ne’e informa, asosisaun AFAMA ne’e hari’i iha 24 de Abril 2013 ne’ebe hamrik ona durante tinan 9 nia laran, Asosisaun ne’e la’os faz parte iha instituisaun F-FDTL maibé iha relasaun ho F-FDTL tanba sira nia kaben fen no laen hola parte iha instituisaun ne’e.

Iha fatin hanesan, responsavel femenina F-FDTL Tenente Mariquita da Cunha hateten Feminina F-FDTL servisu hamutuk ho AFAMA hodi realiza eventu ida ne’e hodi loke ba públiku, juventude feto no mane no mos ba ministeriu sira ne’ebé interese ba eventu ne’e.

“Importante ba aktividade Femenina F-FDTL, sai hanesan jerasaun jeneru femenina nian nune’e atu kontinua  nafatin implementa polítika governu nian kontinua eleva, promove feto sira, partikulamentu ba defeza nian”. Nia informa

Nia hatutan jogu ida primeira faze AFAMA ho Femenina hala’o durante ne’e sira konserta liu  ba femenina militar sira nian, agora hakarak loke ba públiku atu nune’e publiku bele partisipa.

Entretantu, reprezentante Juventude hadomi Desportu Dinis Antonio Sarmento ne’ebé nu’udár Komisaun Organizadora ba jogu ne’e fundamenta, objektivu husi jogu ida ne’e  hakarak halo amizade tanba durante ne’e AFAMA nia aktividade ne’e interna de’it, sira seida’uk eksplora sai tanba ne’e AFAMA husu ba JHD atu hatudu mos ba pùbliku.

“Eventu ne’e sei abertamente, la limite ba se de’it, karik iha estranjeiru ruma mak ita sei iha maneira ruma atu haree, ami hakarak 64 ekipa, mane 32 no ba feto 32 “.  Nia hatete

Enkuantu,komisaun hahu loke ona registrasaun ba publiku, iha ne’ebe kada ekipa sei rejistu ho osan 100 dolar no 50 dolar ba osan garantia nian

Jornalista:  António Tilman

Editor: Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )