Atleta Junior Nain-100 Partisipa Kampionatu Nasional Dahuluk Kushin Ryu TL

Imajen: Kompetisaun Atleta Kushin Ryu karate-Do Timor-Leste Iha Jinajiu Desportu Dili, segunda 19/12/2022

SAP News TL, DILI:Atleta junior nain-100 partisipa kampionatu nasional dahuluk Kushin Ryu Karate-Do Timor-Leste ne’ebe realiza durante loron rua komesa iha loron 19 remata iha loron 20 fulan dezembru 2022.

“Ohin ita realiza kampionatu nasional dahuluk Kushin Ryu Karate-Do Timor-Leste dahuluk ba atleta junior idade 8-17 ne’ebe partisipa nain-100 ne’ebe mai husi  munisipiu Aileu, Ermera, Bobonaro no Covalima hamutuk ho Dili ne’ebe kada munisipiu mai ho atleta nain-20”, xefe komisaun organizador  Saturnino G. B de Caldas ba jornalista sira iha Jinaziu desportu Caicoli, Dili segunda (19/12).

Xefe komisaun hatutan, munisipiu sira seluk la konsege partisipa tanba sira iha difikuldade ba finanseiru tanba orsamentu ne’e apoiu rasik husi membru Kushin Ryu Karate-Do Timor-Leste no patrosinador sira mak hanesan kompania Montana Diak, Loja Lidvi no kompania Jonize.

Imajen: Xefe Komisaun Organizador  Saturnino G. B de Caldas

Nia informa, objetivu kompetisaun mak eleva kapasidade talentu atleta hodi prepara ba kompetisaun rejional no internasional no orsamentu ne’ebe apoiu ba komisaun realiza kompetisaun ida ne’e  ho montante 3,587 USD.

“Objetivu ami atu eleva kapasidade talentu atleta atu nune’e  ami prepara atleta junior sira ne’e  ba kompetisaun rejional no internasional liu husi ami nia modalidade Kushin Ryu Karate-Do Timor-Leste no orsamentu ne’e ami utiliza ba kompetisaun ida ne’e ho montante 3,587 USD”, tenik Nia

Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )