Sorumutu Ho Média,  SEII Husu Hakerek  Linguajen Ne’ebe Sensivel Ba LGBTQ & EhD

 

Imajen: Sekretaria Estadu Igualdade & Inkluzaun  Maria R. F. Correia

SAPNewsTL, DILI: Hafoin sorumutu ho representante Media sira iha Timor-Leste, Sekretariu Estadu Igualdade Inkluzaun (SEII) husu ba jornalista sira hodi halo kobertura no hakerek linguajen notisia ne’ebe sensivel ba igualdade  no inkluzaun liuliu ba familia LGBTQ no Ema ho Defisiensia (EhD) sira iha sosial media

“Ami hala’o sorumutu ho media sira ne’e nu’udar planu anual SEII nian, ami husu ba media sira  bainhira halo kobertura ba familia LGBT no defisiensia sira karik labele uza linguajen ne’ebe ladun diak tenki uza linguajen sensivel ba asuntu igualdade no inkluzaun”, tenik SEII Maria R. F. Correia ba jornalista sira iha edifisiu SEII Caicoli, Dili segunda, (19/12)

Sekretaria Estadu hatutan, sorumutu ho media sira aprezenta mos monitorizasaun ne’ebe parte komunikasaun SEII nian  halo ba jornalista sira husi media imprimi sira iha Timor-Leste ne’ebe halo kobertura iha SEII iha tinan 2022 hanesan Suara Timor Lorosa’e ne’ebe halo kobertura dala barak liu iha SEII kona ba igualdade no inkluzaun nian liuliu ba labarik feto no defisiensia sira, portantu, enkontru ne’e hodi hametin liu tan linha komunikasaun no koordenasaun entre SEII ho media sira.

Nia infoma,  tuir planu SEII mos halo formasaun ba jornalista sira iha Timor-Leste iha tinan 2023, nune’e jornalista bele hakerek linguajen ne’ebe sensivel ba asuntu igualdade no inkluzaun tanba tau ona orsamentu ba programa boot rua hanesan halo governasaun diak no igualdade no inkluzaun ho programa 12 no atividade 25.

Imajen: Sekretaria Estadu Igualdade & Inkluzaun  Maria R. F. Correia Sorumutu  ho  Reprezentante Media Sira Iha Timor-Leste iha salaun Maria Goreti Caicoli, Dili segunda (19/12/2022)

“Ami mos iha planu ba tinan  2023  sei halo formasaun ba jornalista sira iha media iha Timor-Leste kona  sensivel ba asuntu igualdade no inkluzaun laos ba feto deit maibe ba familia LGBT no defisiensia sira atu nune’e jornalista sira bele hakerek linguajen ne’ebe diak ba portador LGBT no defisiensia sira tanba ami tau ona orsamentu millaun 2.150 ba programa boot rua maka halo governasaun diak, igualdade no inkluzaun ho programa 12 no atividade 25 iha tinan oin”, tenik Maria

Nia afirma, SEII nia objetivu haat ne’ebe utiliza hodi hala’o knaar mak nafatin halo advokasia atu integra jeneru iha politika no lei, reduz violensia hasoru feto no labarik feto, fo espasu ba feto hasa’e ekonomia no fo espasu ba feto sira foti desizaun iha suku, munisipal no nasional, enkuantu programa hirak ne’e bazeia ba lei no.17/2019

Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )