CNC Selebra Aniversáriu, Fidelis : TL Tenki Dignifika no Hatur Justisa Ba Vítima Sira

Imagem Diskursu Abertura Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), Fidelis Manuel Leite Magalhães, iha Salaun CNC Balide, Dili, 18/07/2022. Foto : Antonio Altamirando

SAPNewsTL, Dili: Centro Nasional Chega, (CNC) selebra aniversáriu ba dala V ho Semináriu Nasionál kona ba Importansia husi Justisa Tranzitóriu ba Dezenvolvimentu Nasional, Diretor Ezekutivu CNC Hugo M. Fernandes fo agradese ba linhas sira ne’ebe marka presensa no sai orador

“Aniversáriu ne’e lolos monu iha orseik, maibe orseik ne’e Domingu (17-07), tanba ne’e pauza tiha, no halo fila-fali ba agora, CNC hakarak fo agradese ba linha ministeriais ne’ebe ohin marka prezensa, sai orador ne’ebe fo duni signifikansia bo’ot ba tema ida ne’e ho kapasidade institusional no rekursu ne’ebe mak iha ministériu, organizasaun sosiedade sivil sira, komesa intrega iha sira-nia politika, sira-nia programa saida mak mekanismu justisa tranzitóriu”. Diretor Ezekutivu CNC Hugo M. Fernandes, iha Salaun Konferénsia CNC, segunda, (18/07/2022)

Imagem Diretor Ezekutivu CNC Hugo M. Fernandes

Diretor ezekutivu ne’e hatutan mekanismu justisa tranzitóriu ne’e sira tau iha pratika, liuhusi politika no mos programa guvernu nian, hanesan Ministeriu Edukasaun (ME) sira komesa elabora dadaun materia balun atu intrega iha kurikulum de ensinu baziku, sekundaria no mos superior.

“Ami hakarak hato’o ba Nai Ministru katak, ita komesa ona buka forma ida oinsa mak ita bele apoiu sobrevivente sira mais sistemadu no mais estimadu, iha tinan kotuk grupu traballu reparasaun hahu halo desizaun ida katak, karik presiza halo asaun ida kona ba reparasaun,” tenik Hugo.

Iha biban hanesan, Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), Fidelis Manuel Leite Magalhães agradese ba Ministerio Solidaridade Sosial no Inkluzaun (MSSI) ne’ebe mak hahu buka hela konsultor nasional atu elabora asaun nasionál

“Hein katak to’o tinan ne’e nia rohan CNC hamutuk ho parseiru hotu-hotu ho ninia ministerais sira husi Organizasaun Sosiedade Sivil sira hodi bele aprezenta politika nasional konaba reparasaun, Mekanismu justisa tranzitóriu ba reparasaun, direitu ba justisa liliu direitu ba atu hatene nia garantia larepete tan violénsia pasadu ne’ebe bele intregadu iha politika ba programa guvernu”. Dehan Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), Fidelis Manuel Leite Magalhães

Ministru Prezidénsia Konsellu Ministru (MPKM), Fidelis Magalhães hatutan presiza dignifika no hatur justisa ba vitima sira no mos istoria iha prosesu konstrusaun estadu ida ne’e

“Saida de’it mak ita halo ona, buat barak mak ita rekunhese katak iha duni evolusaun, mais buat barak sei falta, oinsá ita hotu serbisu hamutuk, atu bele hadi’ak liu tan buat ne’ebe sei falta, lori rezultadu ne’ebe di’ak liu tan ba ita-nia sosiedade, liliu ba familia sira ne’ebe sai vitima iha prosesu ida ne’e”. hakotu nia

Jornalista: Antonio Altamirando

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )