CNJTL Rekunhese Joven TL Barak Lakon Esperansa

Imajen Presidente CNJTL Maria da Silva Soares Magno, iha salaun CNJTL farol Segunda Feira (14/11/22).

SAPNewsTL, DILI – Koselho Nasional de Juventude de Timor-Leste ( CNJTL) apela ba juventude Timoroan sira, labele komete ba problema no husu sira hatudu figura diferente ho joven sira husi paíz seluk, sai nafatin ajente tranformador husi aan rasik ba komunidade liu husi pratika servisu badinas, estuda, disiplina
“Husu ba juventude no foinsa’e Sira ne’ebe iha Timor-Leste tau konsensia katak, ha’u ne’e impotante ba família, sosiedade, Rai ida ne’e nafatin kuda ispiritu patriotismu, nasionalismu, hadomi Timor, no orgullu hanesan Timoroan nu’udar joventude Timoroan oinsa orgullu ho responsabilidade, dignidade, hanesan Timoroan, tama ba diferensa ho joven sira hanesan nasaun seluk no sai nafatin ajente tranformador husi aan rasik liu husi servisu badinas, estuda, disiplina, sai identiku ho valoroes no prinsipiu tolu hanesan Relijiaun, Kultura no historia rasik”.Ezizensia ne’e hato’o husi Prezidente Konsello Kasional de Juventude de Timor-Leste (CNJTL) Maria da Silva Soares Magno ba jornalista, iha salaun CNJTL farol Segunda Feira (14/11/22).

Nia Rekoñese katak Problema ne’ebe joventude, hasoru kompelxa teb-tebes katak issu no problema boot ne’ebe hare maka laiha espasu ba joven sira atu oinsa sira esprexa sira nia talentu, kriatividade , no ladun iha oportunidade ne’ebé igual ou diak ba joventude sira.
“Ita hatene katak liu metade Populasaun kuase 60% mak joventude, Ita mos hare katak kuaze tina-tinan joventude akaba nivel sekundaria no universitario barak no idade ne’ebe produtivu no labele hetan Servisu no kampu de trabllo la hanesan no labalansu ho kuantidade ne’ebe mak iha,ida ne’e sai afetadu ba ita nia joven Sira iha Timor Leste”,Dehan nia

Imajen Intervista Presidente CNJTL Maria da Silva Soares Magno

Dirizente CNJTL ne’e fundamenta maioria joven barak mak lakon ona sira nia esperansa atu kontinua sira nia vida ho idade ida ne’ebé produtivu, sira bele servisu no eskola ho situasaun sira ne’e maka joventude sira hasoru problema, Tanba kualidade de edukasaun, Edukasaun formal, non formal no informal katak iha eskola  akaba hotu tenki hetan servisu.
“Bainhira Ita ko’alia kona ba kampu traballu ladun iha, sira monu ba espaso ladun iha no sira lakon esperansa tanba Ita hare Estadu nunka atu kria kampu de trablhu iha rai laran”,Tenik nia
Nia hatutan,  Organizasaun la hare destingue inimigu tanba hare inimigu ne’e mai husi kor, ideologia, no hanoin, maibe inimigu lolos mak kontra hasoru kiak, korupsaun, poluisaun, injustisa, problema ne’e efeitu mak sosiedade laiha seguransa no laiha paz.

Nia aprofunda, Estadu TL tenki fo prioridade ba problema ne’ebe joven sira hasoru, tanba problema joven ne’e problema estadu
“Problema joventude ne’e problma Estado liuliu ba Estado Timor Leste tenki fo prioridade ba juventude sira espaso ba Sira kria kampo de traballu, invetimentu saida mak estadu bele hare kredito ba joven Sira ne’ebe iha inisitiva atu Loke Sira Nia pensamento atu hodi Servisu bisnis Laos atu buka Servisu deit maibe oinsa atu loke Servisu”.Nia salienta

Prezidente CNJTL irforma, antes ne’e CNJTL rekomenda ona ba estadu no orgaun kompatente oinsa Kria politika ba joven sira tanba problema joventude Sira hasoru ne’e, Sira laiha oportunidade atu ba kontinua universidade Tanba laiha Osan, atu ba buka Servisu mais Servisu difisil hanesan funsionario publiku Sira akaba ona sira nia estudu iha universidade, lisensatura mestradu mai la servisi tuir sira Nia hakarak no laiha iha Servisu, nafatin husu ba Estado kontinua tau matan ba joven sira .
Jornalista : Antonio Tilman

Editor        : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )