Funu Laran Laklo Iha Oin, Tempu URA Laklo Halerik Ba Estrada No Eletrisidade.

Imajen Kondisaun Estrada Suku Laklo, Postu Administrativu Atsabe, Munisipiu Ermera

SAPNewsTL, Ermera – Komunidade Suku Laklo Aldeia Ailisu Postu Administrativu Atsabe Munisipiu Ermera Kontinua halerik ba estrada tanba estrada refere la sufiseinte ba sirkulasaun transporte sira.
Tuir Sidadaun Fernando da Silva sente triste  tanba estrada Laklo desde tempu ukun a’an to’o agora seidauk seguru ba sira.
“Ami trizte tanba, estrada ne’ebe ami uza hahu husi ukun an to’o agora seidauk diak, ami la presiza buat barak maibé, ba ami importante liu hadia ami netik estrada ne’ebé sei kontinua a’at iha ami nia suku Laklo,”. kestaun ne’e hato’o hosi komunidade Laklo Fernando da Silva “Anin Malarin” ba jornalista sira iha Laklo, Sesta-feira (11/11/22)
Nia hatutan, komunidade Suku Laklo  mos sei kontinua halerik ba eletrisidade iha tempu ukun rasik an
“Ukun a’an tinan rua nulu resin ona, suku Laklo sei preokupa ho eletrisidade no estrada laiha, funu ida ne’e ami nia aman sira uluk subar kilat iha ai-laran, no sira rasik intrega ba “Lere Anan Timur” oras ne’e Suku Laklo sai hanesan moras boot ida mak kona, uluk laklo iha oin agora laklo iha kotuk,” Tenik Fernando

Fernando da Silva

Entretantu, Fernando konsidera iha tempu funu nia laran, ema beik iha oin, maibe iha tempu ukun an, ema beik sira tau bakotuk

“Ita haree sira ne’ebé mak mate sira hodi ruin ho ran liberta rai ida ne’e, ohin loron barak mak hetan di’ak maibé barak laiha “Tanba saida? uluk kuandu funu ema dehan beik tau ba oin maibé funu hotu ona beik tau ba kotuk, pur-exemplu ami ba buka servisu ema dehan o hatene Ingles, Portugues ka lae entaun ita ba ho liman ida hanehan ema ba ho hakerek, entaun ami labele, tanba funu ida ne’e ami mak hakarak la’os ema ida mak hakarak maibé ami nia avo beiala sira mak hameno, ami hakarak ukun a’an ida ne’e fo hakmatek, paz no liberdade, sai joven hakarak fó naroman ba ema hotu, la’os atu sai joven estraga fali ita nia nasaun ne’e lae, se mak kontra rai ida ne’e ema ne’e sei ladura”. Informa nia

Aleinde ne’e, Xefe suku Laklo Aldeia Ailisu Postu administrativu Atsabe Marcelo Maulelo husu ba guvernu liliu Ministeriu Obras Publikas atu tau atensaun ba estrada diresaun Laklo tanba komunidade hamutuk uma kain 425 ho 1920 habitantes ladauk asesu ba estrada no eletrisidade

Xefe Suku Laklo Marcelo Maulelo

Xefe Suku ne’e salienta, Suku Laklo hato’o ona sira nia proposta ba EDTL to’o nasional, sira konsege lori besi rin mai tidin iha ne’e maibé seidauk kontinua sira nia servisu
Enkuantu, Autoriedade lokal ne’e mos rekomenda ba guvernu hodi konsenta ba dezemvolvimentu liliu setor saude, bee no saneamentu, eletrisidade no estrada ba povu kiik sira ho igualidade

Journalista  : Equipa Kobertura

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )