Dalan Ba Konkista Konfiansa Hahú, PDC Kontinua Konsolida Estrutura Baze

Imajem : Prezidente Partido Democrata Cristão (PDC) Fransisco de Araujo iha Aldeia Betem, Suku Bebonuk, Domingu,9/04/2023.

SAPNewsTL,Dili: Prezidenti Partido Democráta Cristão (PDC) Fransisco de Araujo hatete ohin partidu Democrata Cristão (PDC) halo konsolidasaun no tomada da posse ba estrutura nasional no munisipiu sira, partidu ne’ebé joven, iha hanoin foun, vizaun foun no mos hahalok foun.

Iha diskursu prezidente Partido Democrata Cristão (PDC) Fransisco de Araujo hateten maske sira ne’e mesak idade ne’ebe nurak no hanesan joven hamutuk hodi lori esperansa bo joven Sira

“Ita nu’udar joven tenki prepara an, iha tinan sanulu hanesan ne’e ita sira ne’e mak avansa fali tanba ita nia lider bo’ot sira agora labele ona tanba tinan komesa aumenta no laiha forsa atu la’o, ita sira joven agora ne’e mak tenki aproveita tempu ne’e didi’ak, lalika patah semangat tanba ita laiha osan, ita serbisu di’ak ita sempre sei hetan maske la agora maibe aban bainrua”. Dehan Prezidente Partido Democrata Cristão (PDC) Fransisco de Araujo iha Aldeia Betem, Suku Bebonuk, Domingu,9/04/2023.

Prezidente ne’e hatutan maske partidu ki’ik maibé iha vizaun ne’ebé bo’ot ba nasaun ida ne’e maske sira seidauk hetan asentu iha parlamentu maibe sira esforsu nafatin.

“Partidu PDC iha ona estrutura, karik kampaña bele mobiliza ona ema maske partidu ne’ebe ki’ik maibe iha vizaun ne’ebe bo’ot hahú husi estrutura to’o mai karik ne’e tau ema mesak joven de’it, tanba partidu seidauk hetan asentu husi parlamentu, osan ne’ebe ita utiliza, uza ita nia osan rasik, buat balun imi presiza ami fo tuir buat ne’ebe ami nia kbi’it ne’ebe iha sei ita hetan ona asentu husi parlamentu entaun ita mos iha osan, maibe ita labele lakon fiar bainhira ita laiha osan”. Nia informa

Imajem : Sekretariu Jeral Partido Democrata Cristão (PDC) Geraldo Ximenes

Iha fatin hanesan Sekretariu Jeral Partido Democrata Cristão (PDC) Geraldo Ximenes haktuir PDC jerasaun ne’ebe foun, hamrik iha fileira rasik hakarak lori Timor ba oin iha hanoin rasik, vizaun rasik, programa rasik para atu bele la’o no sira luta ba povu nia moris di’ak ne’e mak nu’udar mehi ne’ebe PDC iha.

“PDC jerasaun foun no vizaun foun, hahalok foun ita nu’udar juventude hamutuk luta ba povu nia moris di’ak, povu nia moris di’ak mak mehi ne’ebe ita nia aman sira nian, ne’ebe ba Timor nia di’ak,ita hatene katak ita kontinua deit ita laos hahú, ita kontinua luta”. Nia fundamenta

Nia akresenta partidu PDC legalmente hamrik hanesan partidu sira seluk husu sira nia responsabilidade hodi la’o no enkoraja atu bele haree ba festa demokrasia ne’ebe sei akontese iha 21 Maiu tinan ne’e.

Imajem : Militante Partido Democráta Cristão (PDC) 

“Nu’udar jerasaun foun atu enkoraja ita hotu la’o ba familia, kolegas, inan aman, ita la’os partidu ne’ebe bo’ot ne’ebe atu halo mobilizasaun ne’ebe bo’ot maibe ita bele la’o iha inan aman sira nia le’et, liu liu iha munisipiu tolu hanesan Baucau, Viqueque no Lautem”. Nia hakotu

Enkuantu, iha Serimónia Konsolidasaun Ne’e hetan Partisipadaun maksimu husi Militantes Sira iha Suku Bebonuk, Postu Administrativu dom Aleixo Munisipiu Dili

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )