Debate Sientífiku Iha UNTL, Fakuldade Direitu Sai Manan Na’in

Debate Sientífiku Iha UNTL, Fakuldade Direitu Sai Manan Na’in

SAPNewsTL, Dili: Universidade Nasinonal Timor Lorosa’e (UNTL) Ohin finaliza ona sira nia debate sientífiku iha Auditorium Fakuldade Ekonomia no Gestaun, Kompetisaun Debate Sientífiku ne’e Fakuldade Direitu konkista klasifikasaun dahuluk ne’ebe partisipa husi Fakuldade 5 iha faze final

Tuir Responsável Komisaun ba Kompetisaun Debate Sientífiku Judita Dias Ximenes haktuir debate ne’e parte ida husi programa semana akadémika ne’ebe hala’o iha 17 junhu to’o 31 Jullu ne’ebe la’o to’o ohin finaliza ho debate sientífiku

“Debate sientífiku ne’e parte ida husi atividade semana akadémika ne’ebe monu iha 17 de junhu to’o 31 de julhu, iha momentu ne’ebe la konsege realiza hotu mak kontinua prepara to’o ohin finaliza tanba antes ne’e iha atividade oioin hanesan diskursu públiku, atividade desportu, semináriu no expozisaun Sira”. Tenik Judita Dias Ximenes ba SAP News TL iha Auditorium Fakuldade Ekonomia no Gestaun, Dili, 12/09/2023

Judita hatutan, eventu debate ne’e importante tebes liliu ne’ebe mak foka interesse sosiedade nian kona ba linguagem não apropriadu ne’ebe dala barak ema uza hodi komunika malu

“Estudante sira mos buka referensia no dadus atu sira mos mai debate atu bele mos muda liafuan sira ne’ebe la merese atu ita uza ko’alia sai ba ema, estudante sira mos buka solusaun ne’ebe dala barak buka alternatetiva atu halo mudansa iha sosiedade’. Nia dehan

Nia dejeja, debate sientífiku ne’e bele sai lisaun ida ba estudante sira hodi kaer la’o ba oin, wainhira sira to’o iha espasu boot sira bele dezenvolve an diak liu tan, oinsa sai debator ne’ebe kualidade no dinámiku

Portantu iha debate mosu manan no lakon ne’e lalos kestaun, maibe sira hatudu ona sira nia abilidade krítiku liu husi debate ne’ebe sira halo

“Ba estudante debate dor sira katak menan ou la menan laos sai kestaun mai ita, tama iha mundu kompetitivu ne’e tenki iha menan no lakon, buat ida manan no lakon ne’e kestaun valor deit, maibe sira bele ona halo traballu sientífiku no apresenta iha debate”. Judita Dias Ximenes haktuir

Iha fatin hanesan, Estudante husi Fakuldade Direitu ne’ebe konskita klasifikasaun dahuluk, Metonia de Jesus Pereira sente gratitude no laran ksolok tanba bele manan iha debate no hetan experiênsia foun iha debate ne’e

“Estudante Akadémiku ida labele tauk hasoru debate sira hanesan ne’e, ita estudante akademiku representa fakuldade ami mos kontenti tanba liu Husi debate ka kompetisaun ho fakuldade sira ami hetan experiênsia no sai primeiru lugar”. Metonia hatete

Estudante UNTL ne’e mos husu ba estudante liliu sira ne’ebe partisipa iha debate ne’e hodi labele trizte simu rezultadu ne’e, maibe kontinua la’o barak no aprende barak liu tan tanba lakon ka manan laos kestaun

“Karik menan no lakon, Labele tristi no lakon esperansa, ita hanesan joven no estudante tenki la’o barak hodi hatene barak, menan ou lakon la sai kestaun mai ita atu lakon vontade no Esperansa, maibe kontinua aprende hodi prepara an didiak ba futuru”. Nia subliña

Partisipa iha kompetisaun faze final ne’e hamutuk Fakuldade lima mak hanesan Fakuldade Direitu okupa Primeiru Lugar, Fakuldade Ekonomia no Gestaun okupa Segundu Lugar, Fakuldade Edukasaun okupa Terseiru Lugar, Fakuldade Siénsia Exatas okupa Kuartu Lugar no Fakuldade Filosofia okupa kintu lugar

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )