Defende Lialos Sai Vítima, AMN Konsidera Suharto Nia Ukun Sei Iha Timor

Imajen Intervensaun Kordenador AMN Kampu Leonisio Bemvindo Mariz

SAPNewsTL, DILI: Aliansa Maubere Nasional (AMN)kontinua hato’o ninia ezizensia ba representante povu iha uma fukun parlamentu nasional  hapara lei pensaun vitalisia no lei numeru 1/2006 kona ba lei manifestasaun

Kestaun hirak ne’e hato’o husi Kordenador Kampu, Aliansa Maubere Nasional (AMN), Leonisio Bemvindo Mariz, wainhira hato’o diskursu iha Arquivo & Museu de Resistênçia Timorense nia oin, Quarta, (16/11/22).

Entretantu iha manifestasaun ne’e rasik envolve husi estudante Universidade hotu hamutuk ho ekipa masa joven aktivista sira hotu inklui AMN.

“Iha ita nia rai ida ne’e, saida mak ohin loron akontese ita hotu senti ona Suharto, bele sai ona mas Suharto, nia ukun sei iha, atu dehan katak ita laos anti ema, maibe ita anti pratika ne’e, pratika sira ne’e ohin loron sei iha, ita sira ne’ebe estudante defende lia los, ita ne’e mak sempre sai vitima, ne’e beibeik ona akontese iha asaun sira hanesan ne’e,  uluk to’o agora mos nafatin akontese, ema ne’ebe mak halo korupsaun, ema ne’ebe mak naok ita nia rikusoin estadu ne’e livre.” Dehan nia.

Nia hatutan sira sei reserva energia, para organzia fali setor no massa hotu hodi tun fila fali atu bele kontra saida mak akontese ne’e, hodi eduka publiku, katak ohin loron ukun an ida ne’e so ema oituan mak goja, povu maubere kontinua terus, maibe terus ne’e laos ema hotu, maibe povu ne’ebe mak la asesu poder polítika no ekonomia, maibe sira ne’ebe ohin loron naok ne’e, sira ne’e mak livre husi ukun ida ohin loron ne’e, livre hosi terus maibe povu maioria halerik.

Entretantu, sira sei kontinua hodi selebra loron internasional estudante iha mundu hodi luta no kontra fasismu, kontra militarismu no kontra neokolonialismu iha mundu, ohin loron akontese iha rai ida ne’e no ditadura minória mos akontese iha rai ida ne’e

Iha sorin seluk, Deputadu Bankada CNRT Domingos Carvalho lamenta tebes ho desmostrasaun ne’e halo husi estudante sira hodi haklalak ho liafuan nakten ba deputadu sira

“Kona-ba lei pensaun vitalisia, ha’u la menta tebes ho estudante sira nia demostrasaun mai haklalak dehan Naokten, lolos liafuan naok ten ne’e foka ba membru governu sira ne’ebe maka halo exekusaun lalos tau osan boboot maibe laiha dezenvolvimentu entaun dehan sira mak naok ten, Ami deputadu sira mete mak ami nia salariu ne’e deit ona buat seluk ba ami laiha”. Dehan nia ba Jornalista sira iha resintu Parlamento Nasional, Kinta-Feira(17/11).

Nia akresenta, agora liafuan naokten ne’e pelu kontrariu, em vesde la fo ba sira fo fali mai deputadu sira, chefe departamentu ida deit mos tenki sa’e kareta

“Liafuan (naok ten) ne’e pelu kontrariu, agora ema segundu soberania ida atu sa’e deit pazero ida mos ita kestiona, depois ema ba halo fiskalizasaun ba munisipiu uza saida, ho motor ka, ho anguna ruma ba hein sira ne’ebe atu ba foho mak ita ba halo fiskalizasaun?”, kestiona Deputadu Domingos

Enkuantu, Fator prinsipal ne’ebe aliansa Maubere Nasional kestiona mak hanesan hapara tradisaun sosa Kareta, hapara lei pensaun vitalisia,  altera lei nu 1/2006 ne’ebe sira konsidera hamate ona espiritu demokrasia iha Timor, portantu, AMN husu Parlamentu Nasional hodi tau osan ba Setor Agrikultura, Edukasaun no Saude

Tuir Informasaun ne’ebe SAP News asesu, politika sosa kareta foun no laptop ba deputadu sira ne’ebe ho montante 1.9 millaun, PN hapara ona no realoka ba edifisiu Parlamentu Nasional, enkuantu, tuir planu AMN sei kontinua halo manifestasaun hodi kontra parlamentu nasional, wainhira seidauk hetan resposta ne’ebe serteza

Repotagen: Antonio Altamirando

Editor        : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )