Lei Pensaun Vitalisia Halo Ona Alterasaun, CNRT Lamenta Ho Palavra “Na’okten”

Imajen Deputadu Intervista Deputadu Domingos Carvalho iha Resintu Parlamentu Nasional

 

SAPNewsTL,Dili- Deputada Bankada CNRT Domingos de Carvalho hatete Lei pensaun vitalisa halo ona alterasaun ona iha terseira ligislatura, bainhira mandatu atu remata halo ona redusaun mandatu ba periodu ida ninian 100% tun ba 60% mandatu rua 75% mandatu tolu nia sai ba 90%, 100% laiha ona

Tuir Domingos de Carvalho haktuir foin daduk ko’alia kona-ba kareta foin lalais estudante sira halo demostrasaun kareta deputada sira hapara tiha, iha duni parlamentu nia osan aloka fali kareta nian ne’e ba fali fundu infraestrutura atu konstrui edifisiu Parlamentu Nasional ida mak agora osan ne’e rai iha ne’eba hamutuk 1.9

Deputadu ne’e lamenta tebes ho desmostrasaun ne’e halo husi estudante sira hodi haklalak ho liafuan nakten ba deputadu sira

“Kona-ba lei pensaun vitalisia, ha’u la menta tebes ho estudante sira nia demostrasaun mai haklalak dehan Naokten, lolos liafuan naok ten ne’e foka ba membru governu sira ne’ebe maka halo exekusaun lalos tau osan boboot maibe laiha dezenvolvimentu entaun dehan sira mak naok ten, Ami deputadu sira mete mak ami nia salariu ne’e deit ona buat seluk ba ami laiha”. Dehan nia ba Jornalista sira iha resintu Parlamento Nasional, Kinta-Feira(17/11).

Nia akresenta, agora liafuan naokten ne’e pelu kontrariu, em vesde la fo ba sira fo fali mai deputadu sira, chefe departamentu ida deit mos tenki sa’e kareta

“Liafuan  (naok ten) ne’e pelu kontrariu, agora ema segundu soberania ida atu sa’e deit pazero ida mos ita kestiona, depois ema ba halo fiskalizasaun ba munisipiu uza saida, ho motor ka, ho anguna ruma ba hein sira ne’ebe atu ba foho mak ita ba halo fiskalizasaun?”, kestiona Deputadu Domingos

Asaun Pasifiku husi Estudante UNPAZ iha resintu UNTL. Foto : Marcela da Costa

Iha asembleia konstituinte ne’ebe maka Fretilin hetan kadera 55, sira maioria absoluta sira mak halo lei ida hodi hatama lei pensaun vitalisa ba orgaun soberanu sira hatama mos ba iha dulpa sidadania maibe agora sei lao tuir ida.

“Agora ami berhasil mandatu ami nian, halo alterasaun ba lei pensaun vitalisia laos atu hasai ou halakon maibe pelu menos halo redusaun, sei ezizi dehan atu hasai ou lakon tiha deit, karik atu halo lakon entaun legislatura mai oin mak lakon, lei Timor ba oin laos ba kotuk ne’e mak problema ne’ebe agora ita infrenta, ami halo ona altersaun, ezizi nafatin fila ba meza parlamentu mak sei foti desizaun iha konselhu administrasaun mak sei bele resolve problema sira ne’e, ikus atu elimina tiha ou fila fali pensaun vitalisia ba buat seluk ruma ka pelu menos nia sai ba mos hetan pensaun ida ne’ebe laos boot liu maibe tenki iha fos no mina ruma atu asegura nia moris”.Hakotu nia

Jornalista : Ermelinda Soares

Editor        : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )