ETDA Sertifika Formandu Sira, SEJD : Joven Labele Lakon Oportunidade

Imajen Diskursu SEJD Abrão Saldanha Iha East Timor Desenvolviment Agency ( ETDA), Quinta Feira (17/11/2022)

SAPNewsTL, Dili – East Timor Desenvolviment Agency (ETDA) sertifika Formandu haat nulu (40) hafoin partisipa iha formasaun naun formal ba area hospitalidade jeral ho setor haat hanesan Kulinaria, House ceaten, casten servis no barista

Sekretariu Estadu Juventude no Desportu(SEJD) Abrão Saldanha parabeniza ba foinsa’e sira ne’ebe partisipa formasaun durante fulan tolu no nia husu ba joven sira labele lakon oportunidade tanba joven mak sai ai-rin ba nasaun

“Agora ba oin, Ita tenki servisu mak barak liu no parabens ba estudante hospitalidade jeral Sira hotu tanba durante Fulan 3 Sira partispa iha terenu ho susesu no ohin Ita bele termia treinamentu ida ne’e to’o Fulan 3 nia laran Ema 500 mak hakarak tuir formasaun ne’e maibe intervista imi 40 ne’e mak pasa ona iha intervista, ha’u kontete los mai ensera Ita boot Sira Nia kursu tanba rona dehan sai hotu ho diak no relatoriu ohin dehan nain 8 servisu tiha ona no nain 3 atu ba Brunei no nain 1 halo nia bisnis rasik iha Timor-leste”, Dehan SEJD Abrão Saldanha ba jornalista iha Fatin East Timor desenvolviment Agency ( ETDA), Quinta Feira (17/11/2022)

Nia salienta foinsa’e sira ne’ebe tuir formasaun naun formal lalika lakon esperansa ho kolega universitariu sira tanba servisu hospitalidade ne’e laos masteradu no graduante tanba ne’e nu’udar joven labele lakon oportunidade

“Ita haree iha nasaun sira seluk hanesan Brunei, Thailandia, Australia, Amerika, no Filipina, sira ne’e servisu lahare ba ema universitariu mestradu no graduante maibe sira hare Liu ba oinsa iha kapasidade no talentu ne’ebe mak imi iha, labele dehan imi nu’udar formasaun naun formal imi lakon ho universitariu sira, imi la bele lakon oportunidade ho estudante universitariu sira no graduante sira tanba ita Ida idak ho nia kapasidae no talentu rasik.” nia informa

Iha fatin hanesan Diretor East Timor Desenvolviment Agency ( ETDA) Januario Mok hatutan ETDA kolabora hamutuk ho SEJD tinan-tinan fo formasaun ba estudante hamutuk haat nulu iha area hospitalidade nian

“Total husi estudante ne’ebé mak agora dau-daun ne’e gradua hamutuk 40 no mane 20 Feto 20, durante ne’e sira nia aula la’o to’o Fulan tolu (3) iha areia hospitalidade jeral no sira aprende iha seitor haat mak hanesan kulinaria, house ceaten, castean servis, no barista”. dehan nia

Entertantu representante estudante Anibal do Esperitu santo sente orgullu ba formasaun refere ne’ebe durante fulan tolu nia laran

“Prosesu formasaun ita sempre iha emosaun idea ne’ebé la hanesan ho ami nia treinador sira, kolega estudante sira maibe ida ne’e sai hanesan referensia boot mai ami no ami nafatin agradese ba motivasaun no korajen, suporta liliu ba ETDA ne’ebe durante ne’e hamutuk ona ho ami hodi fahe sira nia matenek, esperensia hodi kaderniza ami liliu joven hodi ba kompete iha Mundu foun iha area hospitalidade”. Nia haktuir

Enkuantu, Formasaun ne’e hetan apoiu maksimu husi Sekretaria Estadu Juventude no Desportu, formandu hirak ne’e balun hetan ona servisu no balu sei ba servisu iha rai-liur
Jornalista : Antonio Tilman

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )