Deputada Olinda Lamenta Ho Liafuan Husi Deputada Bankada CNRT

Deputada Bankada Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan(KHUNTO) Olinda Guterres

Dili, 07/07/2022 : Deputada Bankada Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan(KHUNTO) Olinda Guterres lamenta ho liafuan ne’ebe mak hasai husi bankada CNRT ba Ministro Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento

Deputada Bankada CNRT Cideliza dos Santos hateten rezolusaun sira ne’ebe mak tratadu importante no nia impaktu ne’e boot tebes ba nasaun laos impaktu ba rai laran maibe impaktu mos ba  relasaun iha mundu internasionál.

“Ministru mai lori deit rezolusaun mak lubuk ida maibe iha esplikasaun ne’e ministru la iha liu liña ho ita nia governu sira atu retifika buat barak. Nune’e bele retifika tanba ne’e impaktu boot tebes ba ita nia nasaun, ita mos tenki halo analiza ne’ebe mak klean, tenki halo kompleta sira nia servisu atu aprova no retifika maibe ita haree ba resposta husi ita nia Ministru sai hanesan bilang hela”. Dehan Deputada CNRT Cideliza dos Santos iha plenaria extra ordinaria Iha PN, Dili, 07/07.

Entretantu Deputada Bankada Khunto Olinda Guterres lamenta ho liafuan ne’ebe mak hasai husi bankada CNRT ba Ministru Justisa Dr. Tiago Amaral Sarmento

“Ita ko’alia ho liafuan ne’ebe mak ho diak ba malu, nune’e la bele hamosu problema ba malu, ita mai koalia lalika koalia ita nia ministru ne’e bilang, ne’e la diak tanba ita nia Ministru mai hanesan representante governu nian.” Dehan Deputada Bankada Khunto iha plenaria extra ordinariu

Deputada Bankada Khunto ne’e husu atu labele hatudu arogante, tenki rekunese frakeza ida-idak nian no buka fo liman ba malu, dame malu, lori Nasaun Timor-Leste ba oin

“Ministro Justisa mai iha ne’e hanesan reprezentante husi ita nia governu la’os mai para ita atu ko’alia ho liafuan ne’ebe mak la ho diak ba ita nia Ministru, ita mai laos atu hatun malu maibe ita mai iha ne’e representa povu nia naran”. Hakotu nia.

Jornalista  :Lidia Amaral & Sergio De João Batista Lelan

Editor       :Media SAPNewsTL

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )