Desenvolve Desportu TL, Guvernu-KOICA Lansa Fatuk Dahuluk Ba Kampu Futebol 4

Imaje Lansamentu Primeira Pedra ba Kampu Futebol

SAPNewsTL,Dili: Sekratariu Estadu Juventude no Desportu (SEJD) no Koreia International Cooperation Agency (KOICA) halo lansamentu fatuk dahuluk ba kampu futebol Bintang, Bidau Toko Baru, Kampu Alor no Malinamuk Comoro, Iha diskursu Ministru Edukasaun Armindo  Maia nu’udár reprezentante Primeiru Ministru apresia no kontente tebes haree prestasaun servisu no kooperasaun ne’ebe la’o diak tebes

“Ha’u hakarak fo apresiasaun ba Direktor KOICA, nune’e mos ba Sekretariu Estadu Juventude no Desportu ne’ebé servisu di’ak teb-tebes hodi aselera prosesu ne’e, ha’u mos kontente tanba pela primeira vez iha Timor Leste katak iha servisu hamutuk ne’ebé di’ak teb-tebes entre KOICA ho kompañia ida husi Timor oan ida ne’ebé konsege manan iha konkursu para atu hala’o projetu ida ne’e”. Dehan Ministru Edukasaun Armindo ba jornalista iha Kampu Bekora, Sexta-Feira,7/10/2022.

Ministru Edukasaun ne’e mos  fo parabens ba kompañia CHLN Timor Unipessoal Lda ne’ebé konsege manan konkursu ida ne’e hodi dezenvolve Desportiva iha Timor Leste.

“Ita hala’o lansamentu primeira pedra ba akademia sentru akademiku desportu nune’e mos ba kampu Fulteball 3 iha Bintang bidau, Toko Baru, Kampu Alor no Malimamuk Comoro, iha fatin ida ne’e ita sei hari’i kampu Futeball rua, sentru ba dezenvolve Desportu, inklui office ida no dermitoriu ho fasilidade sira “. Tenik Ministru Edukasaun

Armindo mos hatutan, fatin ne’e sei sai fatin ida animadu tebes tanba joven barak mak sei tuir formasaun  iha ne’e kona-ba futeball, mental no fiziku

“Iha tinan oin mai ita sei hare’e katak, fatin ida ne’e sai fatin ne’ebé ha’u hanoin sei animadu teb-tebes, joven lubuk ida sei mai tuir formasaun iha ne’e sira mos sei hela iha asrama dormitóriu i ha’u hanoin iha sira sei joga lor-loron oinsa mak atu dezenvolve Desportu ninian maibé fatin ida ne’e la’os atu joga de’it Fulteball maibé sai mos halo formasaun mental, no fiziku”. Nia informa

Iha fatin hanesan Prezidente Korea International Cooperation Agency (KOICA) Kim Jeong hateten, KOICA sempre suporta programa oi-oin husi governu, nia kontente tebes tanba bele partisipa iha lansamentu fatuk dahaluk ba sentru akdemiku desportivu.

“Ohin ami husi KOICA  mai partisipa Lansamentu dahuluk  ba  Sentru Akadémiku Desportivu dahuluk iha bekora hodi sai Sentru Desportivu  ba labarik sira iha Timor Leste, ha’u kontente tebes, ami suporta ona programa oi-oin liu husi KOICA ne’ebe hari’i tuir planu estratejia dezenvolvimentu Timor Leste hodi dezenvolve talentu joven sira nian”. Jungho informa

Imajen Diskursu Presidente Koica

Prezidente KOICA mos akresenta, sira destaka traballador voluntariu ho foka liu ba hadia abilidade intelektual ba labarik sira.

“KOICA mos destaka ona traballador voluntáriu atus ida ualu nulu (180) iha Timor Leste, maske nune’e projetu sira ne’ebe foka liu ba hadia abilidade intelektual ba estudante sira  no desportu ba labarik sira hodi kria comunity ida ba fiziku ba labarik no joven Sira iha Timor Leste”. Nia salienta

Enkuantu nia fundamenta, durante tinan lima KOICA  sei hari’i Sentru Desportivu foun hodi reabilita kampu kumunitariu tolu  no formasaun ba treinador ho metodu oin-oin iha area jogu desportivu Timor Leste

Entretantu, Kampu Fubebol haat ne’e mai ho pakote ida, iha ne’ebe ho nia montante $2.4 Millaun, portantu durasaun ba kampu refere sei finaliza iha 2024 (Fulan 18)

Jornalista   : Antonio Tilman

Editor         : Ekipa Editorial

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )