Determina Futuru Nasaun, Francisco : Hili Partidu Ne’ebe Iha Kapital Intelektual, Sosial No Étika

Imajem : Eis Diplomata Timor Oan Francisco Maukura, Iha Dili, 12/04/2023

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Eleisaun Parlamentar ne’ebe sei akontese iha loron 21 Fulan Maiu 2023, Liu husi programa talk show Francisco Maukura husu ba joven no adultu sira, Inan no Aman sira hodi tetu didiak molok deside no determina votu iha urba ba destinu nasaun tinan lima mai

Eis Diplomata Timor Oan ne’e husu atu Povu Timor Leste kontribui ba kampanha ne’ebe edukativu no vota ba partidu ne’ebe mai ho kapital intelektual, Sosial no Etika

“Husu ba ema hotu vota ba Partidu ne’ebe iha Kapital intelektual katak partidu ne’ebe iha nia rekursu humanu kualidade, kompetente no matenek hodi hatene oinsa hadia povu nia moris, Partidu ne’ebe iha kapital sosial katak partidu ne’ebe iha sensibilidade no haree Timor oan hotu, la haree ba munisipiu no regionalizmu, la haree ba familiarizmu no Partidu ne’ebe iha kapital etika katak iha kunhesimentu ne’ebe hatene respeitu, proteje no iha moralidade”. Dehan Eis Diplomata Francisco Maukura Iha Ai-Mutin, 12/04/2023

Francisco hatutan Politiku sira labele halimar povu nia destinu, moris diak povu nian ne’e direitu povu nian, direitu ba asesu ba infraestrutura baziku, edukasaun ne’ebe kualidade, saude ne’ebe diak, agrikultura, turizmu no seluk tan

Maukura mo husu povu atu vota ba partidu ne’ebe merese hodi hetan votus, nune’e bele halo mudansa no lori desenvolvimentu ba povu no nasaun tuir experiensia ne’ebe sira iha tuir instituisaun ida-idak

Eleisaun Parlmentar sei realiza iha loron 21 Maiu 2023, tuir dadus ne’ee iha eleitores ba tinan ida ne’e hamutuk 800.000 ital pessoas mak sei partisipa iha eleisaun Parlamentar 2023

Jornalista : Conzita Mota

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )