DIT Produz Graduadu Mestradu No Lisensiadu Hamutuk 169

Imajen Graduadu sira iha Salaun DIT,29/11/22

SAPNewsTL, Dili : Dili Institue Of Techonology(DIT) realiza Serimonia Graduasaun Mestradu ba Dala IV  no Graduasaun Lisensiatura ba Dala (XVI) ho tema Hametin Kualidade Hanorin, Peskiza ho Servisu Komunitaria ba Edukasaun ida Ne’ebé Inkluzivu Iha Era Dijitalizasaun ho interligadu iha Timor-Leste

Tuir Magnifiku Reitor Dili Institue Of Techonology(DIT), Alvaro Menezes Amaral Hatete DIT Hametin Kualidade liu husi pilares tolu Mak hanesan hanorin, Peskiza no serbi liu husi maneira uza dijitalizasaun

“Agora Ita tama ona mundu ka era dijitalizasaun, Entaun ita uza rekursu ne’ebé iha hodi fasilita meius oinsa mak hametin Kualidade liu husi tolu ne’e, estudante sira bele iha uma no dosente sira bele iha uma, maibe prosesu aprendizajen,diskusaun kona ba trabalho ruma uza deit meus dijital, halo peskiza mos uza meus dijital”. dehan Reitor DIT  Alvaro Menezes Amaral iha Salaun DIT,29/11/22

Imajen Diskursu Reitor DIT  Alvaro Menezes Amaral iha ambitu fo graduasaun ba lisensiatura no mestradu sira iha Salaun DIT

Reitor ne’e akresenta DIT uza meius dijitalizasaun ne’e hahu iha situasaun Covid-19, iha ne’ebé ema hotu la bele sai husi nia uma, tanba ne’e atu garante kualidade edukasaun iha universitariu hanesan DIT uza plataforma dijitalizasaun ne’ebé iha

Tuir nia tinan ida ne’e, oportunidade ladun diak ba inan-aman sira, tanba ekonomia iha rai laran ladun la’o diak, situasaun ida ne’e afeita tebes ba oan sira atu tuir graduasaun, finalista balun la konsege gradua iha tinan ida ne’e tanba sira tenki prense prosesu hanesan peskija no ezame monografia

“Antes graduadu tenke liu husi prosesu lubuk ida hanesan halo peskiza, kolesaun dadus no aprezenta sira nia monografia, ita nia industria foin mak hamri’ik fila fali depois covid-19,entaun kuaze industria barak mak lakohi simu estudante sira,ida ne’e ne’e impede mos finalista sira nian” dehan Alvaro

Enkuantu, Graduadu iha tinan ida ne’e hamutuk atus ida neennulu resin-sia (169), entre sira balun gradua ba nivel mestradu no lisensiatura

Journalista    :  John Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )