Dosente  Elvino Husu  Estudante  Foun Labele Baruk Atu Aprende

Dosente Elvino Husu Estudante Foun Labele Baruk Atu Aprende

Imajen: Dosente FEG Elvino Correia Hato'o Lia fuan Ba Universitariu Foun FEG 2023 iha resintu FEG Colmera, Dili Sabadu (11/03/2023)

SAPNewsTL, Dili: Dosente Elvino Correia husi Fakuldade Ekonomia no Gestaun (FEG sigla portuges) Universidade Nasional Timor-Lorosa’e (UNTL) husu universitariu foun labele baruk atu aprende tanba eskola nivel sekundariu ho universidade diferente tebes.

“Universitariu foun sira labele baruk atu aprende tanba eskola nivel sekundariu diferente ho universidade tan ne’e la fasil ita atu hatene bainhira la aprende barak, joven tenke aproveita tempu ho diak hodi analiza no pesquiza beibeik materia oi-oin atu nunee bele hadia no haburas liu tan kunhesimentu sientifika  no pratika hodi kontribui ba desenvolviemntu ekonomia iha ita nia rai doben Timor-Leste, hakarak ita nia ekonomia ne’e lao ho diak mak tenke esforsu an makaas liu husi prosesu aprendizajen”, dehan Dosente UNTL Elvino Correia ba jornalista SAPNewsTL iha gladi orientasaun ba estudante FEG foun iha resintu FEG UNTL, Dili sabadu (11/03/2023).

Dosente ne’e hatutan, Estudante Universitariu foun tenki hatene katak prosesu aprendizajen husi ensinu sekundaria to’o mai iha nivel universitariu ne’e diferente tebes tan ne’e agradese tebes sira bele hakat tan pasu ida mai iha ne’e hodi aprende klean liu tan siensia iha nivel universitariu ida ne’e, atu nune’e bele hasa’e liu tan sira nia kapasidade no experiensia liu tan iha prosesu aprendijajen sei hahu husi semestre dahuluk to’o sira hetan graduasaun lisensatura iha FEG ida ne’e. 

Imajen: Senadu FEG Marcelino da Costa

Iha fatin hanesan Senadu FEG Marcelino da Costa hatete, benvindu ba estudante foun sira hakat ona mai iha FEG hein katak durante iha prosesu aprendizajen sira bele aprende netik materia ruma mak sei hato’o husi dosente sira

“Ita fo benvindu ba estudante foun sira hakat ona mai iha FEG hein katak durante iha prosesu aprendizajen, sira bele aprende netik materia ruma mak sei hato’o husi ita nia dosente sira”, tenik Senadu FEG

Marcelino mos husu ba estudante foun sira atu labele tauk no moe atu aprende ba materia saida deit tanba sira la hatene, hanoin didiak materia dosente sira fo, tau iha fuan ho neon no rai materia hirak ne’e sai hanesan bukae ida fahe fali komunidade hotu iha Timor-Leste.

Entretantu liafuan ne’e hato’o husi dosente no senadu FEG iha gladi ba orientasaun akademiku ba estudante foun FEG 2023 nian antes tama ba orientasaun akademiku 2022 maibe tinan ida ne’e UNTL anunsiu ona katak orientasaun akademiku 2023 la iha ba estudante foun sira direitamente tama ba prosesu aprendizajen nian iha UNTL

 Reportajen: Juvinal Camoes

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )