Embaixador Indonesia Apresia Governu TL Realiza Festival Fronteira

Embaixador Indonesia Apresia Governu TL Realiza Festival Fronteira


SAPNewsTL, Bobonaro: Embaixador Indonesia ba Timor-Leste apresia governu Timor-Leste liu husi Sekretariu Estadu Arte Kultura (sigla portuges SEAC) kolabora ho Centro Nasional Chega Institutu Publiku (CNC, IP) realiza Festival Fronteira 2023 ho tema interkambiu kultural ba hametin rekonsiliasaun iha munisipiu Bobonaro hodi konvida povu Nusa Tenggara Timur (NTT).


“Ami apresia tebes ba governu Timor-Leste hamutuk ho povu munisipiu Bobonaro realiza festival ida ne’e tanba halo relasaun Timor-Leste ho povu NTT, Indonesia besik liu tan”,

“Hein katak festival hanesan ne’e kada tinan Timor-Leste ho Indonesia hala’o iha fronteira tanba ami mos iha ona planu atu nune’e povu husi nasaun rua partisipa direitamente”, dehan Embaixador Indonesia ba Timor-Leste Octodorinus Manik ba jornalista sira iha jinajiu munisipal Maliana, Bobonaro sesta (17/11/2023).


Embaixador ne’e hatutan, daudaun ne’e nasaun rua mos utiliza livre viza, sira hakarak fo obrigadu tanba konvida ona sira partisipa Festival Fronteira 2023 iha Maliana durante loron haat fo kontente ba sira husi Indonesia, orgullu komisaun organizador realiza festival konvida sira hola parte mos relasaun bilateral Timor-Leste ho Indonesia.


Octodorinus informa, povu Timor-Leste hanesan maun alin no ran ida deit ho povu NTT halo povu rua ne’e hamutuk nafatin, sira fiar katak festival ne’e dudu relasaun entre povu nasaun rua ne’e hodi kunese malu diak liu husi kulturá no hein nasaun rua bele hala’o atividade sira seluk mos tanba hare’e povu NTT ho Timor-Leste hanesan deit liu husi kulturá, lingua no rasa.


Iha fatin hanesan, xefi kontijente Kota Kupang Sofyan Kurniawan hatete, festival ne’e suporta dezenvolvimentu kultural iha Timor-Leste, ba oin sira hakarak koordenasaun ne’e kontinua para kesi metin hamutuk kultura Timor-Leste ho NTT.


“Ami sente festival ida ne’e suporta dezenvolvimentu kultural iha Timor-Leste, ba oin ita hakarak koordenasaun ne’e kontinua para kesi metin hamutuk kultura Timor-Leste ho NTT no ami mai partisipa festival ne’e hetan apoiu finanseiru husi governu Timor-Leste”, tenik Sofyan.


Sofyan salienta tan, sira hetan konvite direitamente husi primeiru ministru atu reprezenta Kota Kupang nune’e sira sente kontente tanba kultura husi zona leste (timur) kompostu husi Timor-Leste ho NTT ne’e kesi metin fila fali maski relasaun husi uluk to’o agora nunka kotu, hein katak sei dezenvolve nafatin iha futuru.


Nia afirma tan, sira husi delegasaun husi Kupang ema nain-30 komunidade deit husi Kupang kompostu husi band ho sasando no sangar Latasga Helong aprezentasaun dansa kultura ho naran tari sisit le muti, tari kosu orijinal mai husi helong, Illa (pulau) Semau tanba sira sei la haluha kultura nia orijinalidade.

Enkuantu, sira mos rekomenda ba governu Timor-Leste labele haluha kultura mai hamutuk ho povu NTT halo kultura ida deit tanba sira sempre suporta maski sira husi nasaun seluk.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )