Estudante UNTL 21.709 Passiva, Aplikasaun Sistema Drop Out Sei Expira Iha Fevereiru 2024

Vise Reitor Asuntu Akademiku no Garante Kualidade Professor Dr. Samuel Venancio de Sousa Freitas, iha kampus sentral, Dili kuarta, 25/01/2023

SAPNewsTL, Dili: Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) sei implementa sistema drop out (DO) ba kada fakuldade sira iha universidade, objetivu husi  implementasaun DO ne’e atu garante efetividade estudu no estudante sira bele  la’o tuir kalendariu ne’ebe iha

“Ita nia estatutu ka regulamentu  klaru maibe durante ne’e ita nia implementasaun  ofisial no forma sai husi universidade maibe  ladun implementa  lolos, entaun ita deside atu halo implementasaun lolos taka sai ofisial iha tinan kotuk sirkular ida atu fo hatene katak agora Ita halo drop out ba estudante sira kada fakuldade sira”, dehan Vise Reitor Asuntu Akademiku no Garante Kualidade Professor Dr. Samuel Venancio de Sousa Freitas ba jornalista SAPNewsTL iha kampus sentral, Dili kuarta, 25/01/2023

Vise reitor hatutan, estudante hotu iha fakuldade ida-idak  sei  hanesan  hotu no  sei hatene katak prosessu ne’e sei hotu iha fevereiru 2024, nia prossesu mak mai hatama dokumentu iha vise Reitor, sei hatama iha administrasaun sei fo ba iha fakuldade,  hatama dokumentus transkrisaun de notas ho ultimu/a atu hodi fasilita buat ne’ebe maka akontese, nune’e  prossesu hotu sei la’o fasil.

Vise Reitor ne’e mos  husu ba estudante sira atu la’o tuir kalendario ne’ebe maka iha, iha kalendariu apredijajen hahu iha loron 13  fevereiru 2023. UNTL hakarak materializa ninia formasaun, oinsa diversifika estudante sira hodi hasa’e sira kualidade profisional hodi kontribui ba desenvolvimentu nasional

Enkuantu, Durante tinan ruanulu resin-rua, UNTL Produz ona graduadu hamutuk 19.000 resin, total estudante agora daudaun iha UNTL por volta de 45.804, portantu, estudante ativu hamutuk 24.095 koresponde ba 52,6%, no estudante Estudante la ativu hamutuk 21.709 koresponde ba 47.4%.

Nune’e, Vise Reitor Asuntu Akademiku no Garante Kualidade Professor Dr. Samuel Venancio de Sousa Freitas konvida estudante passiva hamutuk 21.709 neebe koresponde ba 47.4%, atu bele regista hikas ka halo pre-inskrisaun hodi kontinua nia estudu iha UNTL

Entretantu, UNTL iha departamentu 41, entre sira iha 36 kursu mak hetan ona akreditasaun, husi kursu hirak ne’e Departamentu Enjeñaria Sivil husi Fakuldade Enjeñaria Siénsia no Teknolójia (FEST) mak akreditadu A ho nia valór exelente reprezenta persentajen (90%), aleinde ne’e, kursu 13 mak hetan valor B no 22 mak akreditadu C

Kursu hirak ne’ebé hetan Valor B mak hanesan Departamentu Formasaun Profesór no Ensinu Básiku, Língua Ingleza, Komunikasaun Sosial, Parteira, Enfermajen, Medisina Jeral, Enjeñaria Mekánika, Enjeñaria Eletrónika no Elétrika, Enjeñaria informátika, Jestaun, Agronómia, Fakuldade Siénsia Ezata no Fakuldade Direitu.

Portantu, UNTL iha Kursu hamutuk 41 no iha 5 mak seidauk hetan avaliasaun husi ANAAA mak hanesan kursu Siénsia Biomédika no Labortóriu, Peskas no Siénsia Mariña, Siénsia Solo, Pre-Escolar, Inklusaun Komunitária Sosial sira-ne’e mak seidauk hetan avaliasaun tanba seidauk iha graduandu.

Jornalista : Antonina Lopes da Silva

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )