Komunidade Luro Simu Sexta-Bázika, Reklamante 233 Submete Hikas Sira Nia Naran

Imajen : Intervista Xefe Suku Luro, Marciano Rafael Sabino, iha Sede Suku Luro, Kinta-Feira, 26/01/2023.

SAPNewsTL, Lautem : Komunidade Suku Luro Postu Administrativu Luro hamutuk rihun tolu resin simu ona sexta-Bazika, Iha entervista Xefe Suku Luro, Marciano Rafael Sabino haktuir dadus ne’ebé sira aprezenta ba Postu no enkamina ba Munisipiu ne’e fila fali ba sira la hanesan tanba iha ne’eba naran sira ne’e menus tiha fali, balun naran la iha tiha kedas nune’e difikulta oituan prosesu distribuisaun ne’e.

“Dadus lolos ne’ebé Suku Luro nian ita iha rihun tolu, atus rua resin, mas tanba lista sira ne’ebé ita haruka ba Postu depois haruka ba Munisipiu ne’eba fila fali mai lista sira ne’e la kompletu,entaun ida ne’e mak difikulta oituan prosesu fahe sasan sira ne’e, ne’e mak ita dada to’o oras hanesan ne’e, hirak ne’ebé simu ona ne’e iha rihun tolu resin sanulu mak simu ona i sei iha atus rua tolu nulu resin tolu (233) mak seida’uk simu”. Dehan Xefe Suku Luro,Marciano Rafael Sabino iha Sede Suku Luro, Kinta-Feira, 26/01/2023.

Xefe Suku ne’e hatutan komunidade balun ne’ebé mak seida’uk simu ne’e sira hato’o ona reklamasaun ba Kompanhia no SECoop nune’e parte Kompanhia oferese ona sasan sira tau ona iha Suku ne’ebé sei haree no distribui tuir lista ne’ebé iha.

“Ohin nia prosesu ami ko’alia tiha ona ho SECoop ne’ebé ita hatama hotu dadus sira ne’ebe mak seida’uk simu ohin sira responde ona, sira hatún sasan iha ne’e, ninia solusaun mak Kompanhia entrega ona sasan sira ne’e ba ita tuir dadus ne’e ita nia populasaun seida’uk simu, ida naran la mai ou balun ne’ebé ke ninia familia iha nain ualu nain sia mas iha lista husi SECoop nian ho Kompanhia mai la kompletu ne’ebé familia ida nai rua ka tolu la simu, ohin ita sura hotu ona”. Nia informa

Xefe Ekipa husi Kompanhia Roman Star Unipessoal Lda ba distribuisaun sesta bazika Postu Luro, António da Silva Pinto

Iha fatin hanesan, Xefe Ekipa husi Kompanhia Roman Star Unipessoal Lda ba distribuisaun sesta bazika Postu Luro, António da Silva Pinto hateten sira responsavel ba distribuisaun sesta bazika ba Suku tolu iha Postu Administrativu Luro no sira fahe sasan hamutuk pakote sanulu resin neen (16).

“Sesta Bazika ne’ebé mak responsavel husi Kompanhia Roman Star Unipessoal. Lda ne’e hamutuk Suku tolu iha ne’e, Afabubo, Baricafa no Luro, ami fahe material ne’e iha pakote hamutuk sanulu resin neen (16); Fos mutin 5 kilograma, batar hikis kilograma ida, foremungu kilograma ida, koto mean kilograma ida, forekeli kilograma ida, kafé 250 grama, masin falun ida, masin midar 500 grama, manutolun haat, mina nu’u virjen 500 ml, mina bimoli 1 liter, fos kilo ida hodi substitui fali ba hudi, ikan maran 500 grama, naan karau isin 500 grama ho naan karau ruin 750 grama, entaun iha opsaun ida ne’e se membru familia ida mak iha nain lima entaun nia hetan isin ne’e tolu ho tan nia ruin ne’e rua no sasan ijiene ne’e mak sabaun tolu ho deterjente kilograma ida”. Tenik António

Entretantu, benefisiariu sesta bazika husi Suku Luro, Julio Pinto agradese ba governo tanba bele realiza programa sesta bazika hodi fornese ba ninia povu sira no nia mos agradese ba Kompanhia Roman Star tanba bele hakaat ba sira nia Suku hodi distribui material sesta bazika.

“Ha’u agradese ba governo tanba bele kria programa sesta bazika ne’e no agradese mos ba Kompanhia ne’ebé to’o iha ami nia Suku hodi distribui sesta bazika ne’e, ohin ami bele simu ona maske oituan maibe bele responde ba loron ida rua nian”. Julio hatete

Enkuantu, distribuisaun sesta bazika husi Kompania Roman Star Unipessoal Lda ne’e hala’o durante loron tolu ba Suku tolu iha Postu Administrativu Luro no antes ne’e Suku tolu seluk simu ona iha fulan Dezembru.

Jornalista: Luis dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )