MTKI Fiskaliza Distribuisaun Sexta Bázika, Komunidade Suku Malabe Halo Reklamasaun

Imajem Ministeriu Turizmu Komersiu Industria(MTKI) distribui sexta bazika ba komunidade sira iha Suku Malabe-Atsabe, Ermera, 28/01/2022

SAPNewsTL-Ermera : Ministeriu Turizmu Komersiu Industria(MTKI) halo fiskalizasaun ba distribuisaun sesta bazika iha Suku Malabe, Postu Administrativu Atsabe Munisipiu Ermera.

“Objetivu prinsipal ha’u mai ho  ekipa mai  atu halo fiskalizasaun ba distribuisaun  sesta bazika ba daruak ninian, iha Munisipiu Ermera, Postu Atsabe inklui iha Suku Malabe,  ha’u mai atu hare’e no observa direita ba sira nia mekanizmu distribuisaun aihan sira ne’ebé kompania  atu fahe oinsa ba ita nia komunidade sira iha munisipiu Ermera”, dehan MTKI Jose Lucas do Carmo da Silva ba jornalista SAPNewsTL iha Atsabe, Ermera sabadu (28/01/2023).

Ministru hatutan,  sesta bazika  iha matadalan ba distrubuisaun, mekanizmu no  implementasaun, implementasaun ba iha inan feton sira, ferik no katuas sira, idozu sira no ba sira difisiente sira, sira mos iha direito hanesan, maibe oinsa mak ita bele halo tratamentu ne’ebé hanesan ba sira, fo prioriedade ba sira, ida ne’e orientasaun husi ministru nian, sesta bazika ninian, atu hotu hotu fo prioriedade ka fo atensaun ba maluk sira ne’ebé ho kondisaun espesifiku, tanba ne’e maka ministru ohin ne’e mai hare’e no fo hatene ona ba xefi ekipa distributor sira, iha suku Malabe  husu para hotu hotu kopera ho programa ne’e ho distributor sira para bele fasilita hotu hotu

Nia husu ba komunidade  sira karik iha preokupasaun ka kestaun balun durante faze distribuisaun ne’e husu para sira uza kanal, ne’ebé matadalan iha katak, hato’o mai iha meza para   rezolve,  dada lia mos ho autoridade lokal  ho komunidade sira ne’e  importante tebes, preokupasaun bo’ot ba komunidade ba sira ne’ebé hela iha parte Atsabe ho Letefoho ninian maka estrada ne’ebe, nia sei hato’o ba konsellu ministru ho  primeiru ministru, para atu oinsa karnaliza informasaun ba instutuisaun  ka ministerio relavante sira, atu bele toma konsiderasaun.

Xefe Suku Malabe Adelino Gomes Pereira

Iha fatin hanesan Xefe Suku Malabe Adelino Gomes Pereira sente orgullu tebes tanba MTKI halo observasaun direitamente ba distribuisaun sesta bazika iha suku Malabe ne’ebe programa la’o ho diak tebes

“Ha’u orgullo tanba, faze dahuluk mos vise ministru mai direita lansamentu iha suku .Malabe, depois agora Ha’u orgullo  Ministru rasik maka mai observa direita  distributor sira fahe sesta bazika ba komunidade iha suku ne’e kompostu  husi aldeia ha’at ne’ebe programa ida ne’e la’o ho diak tebes”, tenik xefe suku

Xefe suku Informa,  sira la’o tuir ho sasan ne’ebe mak iha,  balun ne’ebé maka kompletu, balun ne’ebé maka la kompletu, ida ne’e hare fila fali ba dadus no lista ne’ebé  maka uluk 2020 no 2021 ne’ebé MAE  orienta mai kada suku, no idai dak hatama ninian, no mos balun failansu la’os iha suku, maibe dalaruma iha tekniku, ne’e maka balun la kompletu tanba lista ida ne’e, sira prosesa husi USB maka  lori ba munisipiu, hodi print out iha munisipiu, dalaruma failansu ne’e iha tekniku, xefi familia  fulan kotuk  hotu hotu simu, inklui ho reklamasaun ne’ebé maka  haruka ba, depois  hare’e fila fali ba lista ne’ebé maka ohin sira hare’e reklamasaun foun ne’e, entaun sira hare ba lista jeral laiha, ohin fo sai katak sira laiha, sira lalika hanoin, depois  bele alista fila fali sira nia dokumentu para atu halo reklamasaun ba MAE.

Journalista : John Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )