Uma Ka’in 714 Simu Sexta Bázika, Povu Fo Agradese Ba Guvernu Daualu

Imajen Intervista Xefi Suku Lasaun Fernando Nunes, iha Sede Suku Lasaun, 27/01/2023

SAPNewsTL, Ermera: Uma kain 714 iha Suku Lasaun Postu Administrativu Atsabe munisipiu Ermera  simu ona sesta bazika husi kompania Johju Beamoas Unipesoal Lda.

“Agredese ba oitavu governu nia programa, ne’ebé distrubui sesta bazika mai to’o iha ha’u nia komunidade hamutuk 714 simu ona, ha’u agradese tebes, hein la’os iha ida ne’e deit, karik iha tinan oin tan mai bele implementa tan sesta bazika ne’e,  ha’u husu nafatin  ho reklamasaun para governu atu apoiu nafatin sira ne’ebe seidauk simu,  ha’u nia observasaun tanba sira dokumentu laiha ne’e, faila sertidaun baptismu husi igreja ne’e kedas, ne’ebé sira laiha kartaun ileitoral”, dehan Xefi Suku Lasaun Fernando Nunes ba jornalista SAPNewsTL, sesta 27/01/2023

Xefe suku hatutan, sira seidauk tanba registu ne’e numeru referensia faila sertidaun baptismu husi igreja ne’e maka tanba ne’e maka la hetan kartaun eleitoral, xefe familia hamutuk nain 714 total populsaun hamutuk nain- 3700 sira ne’e sedauk kompleta dadus ne’e  tinan 2019, dadus ida agora ne’e 2022 sei iha MAE  hela sedauk lori mai mak sei halo reklamasaun

Diretor Kompania Johju BeaMoas Unipesoal.Lda, Jorginho Jonh de Araujo

Iha fatin hanesan  Diretor Kompania Johju BeaMoas Unipesoal.Lda, Jorginho Jonh de Araujo dehan, sira distibui tuir kontratu ne’ebe fo ba sira para keta iha tempu seluk fo nafatin konfiansa ba sira

“Ami destribui sasan ne’ebé governu fo kontratu mai ami, ami fahe tuir kuantidade ne’ebé iha, komunidade hotu iha direitu hodi hetan husi idaidak nia kuantidade ne’ebé iha, Sexta bazika hetan kontratu husi oitavu governu nia programa, ami implementa governu nia programa ho diak para, keta iha tempu oin mai sei programa iha karik ami bele hetan konfiansa husi oitavu governu no  governu ne’ebé mai fali tan”, tenik diretor

João akresenta, bainhira iha reklamasaun ruma, ami kompania responde kedan, ami la hein governu atu ajuda ka lae, komunidade seidauk simu, sira responde hotu, ami hato’o obrigadu wain ba komunidade hotu durante loron tolu  simu produtu ne’ebe sira prepara ho diak,  sira fo obrigadu mos ba autoridade hotu, sasan sira entrega ona ba xefe suku ho staff husi nasional, sira hotu halo distribuisaun hotu ona, ne’ebé ohin  loron ikus ona, programa fali ba iha suku seluk.

Journalista : Jonh Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )