Estudante UNTL : Joven Timorense & Kampu de Traballu

Estudante UNTL : Joven Timorense & Kampu de Traballu

Hafoin ita ukun an ita tau iha ita nia lema dehan Unidade, Asaun no Progressu ba Timor- Leste. katak hametin unidade nasionál ne’ebe nakonu ho asaun ba progressu desenvolvimentu nasionál no prosperiedade povu maubere nian.

Ita mos hanoin atu transforma sociedade sai sociedade ne’ebe Democrático, Sivilizadu, Prosperu, Edukadu, Forte, Modernu, inkluziku no Unido ba Timor oan hotu. ita mos hatur mata dalan ida hanaran Planu Estratégico Desenvolvimentu Nasionál (PEDN) ne’ebe mak iha desenvolvimentu ekonomia atu hasai povu husi kiak no mukit no iha desenvolvimentu sosiál ita atu kria kampu de servisu ba timor oan hotu ne’ebe laiha servisu

Maluk Sivitas Akademikas UNTL
Iha biban kmook ida ne’e, ha’u JULIANA FÁTIMA DE JESUS, sei aprezenta diskursu ho temátiku “Joven Timorense No Kampu de Traballu”.
Ha’u Inisia ho perguntas,
1.Saida mak Jovens?
2.Saida mak Kampu de Traballu?
3. Oinsa Timor-Leste bele Kria Kampu de Traballu?


Tuir Polítika Nasionál Juventude ne’ebe aprova iha tinan 2016, define katak Joven mak ema ne’ebe ho idade 15 to’o 24, Joven mak periodu idade ida ne’ebe produtivu, forsa de traballu no potensia ba kresimetu dezenvolvimentu ekonómiku ne’ebe ho redimentu médiu no reduz kiak iha sosiedade, Timor-Leste nu’udar país ne’ebe nia populasaun por vota 70% maioria jovens, Iha Konstituisaun RDTL artigu 19 kona-ba Juventude, iha versíku 2 haktuir Estadu sei halo buat hotu ne’ebe nia bele atu tulun edukasaun, saúde no formasaun profisionál ba joven sira katak estadu iha obrigasaun no responsabilidade hodi kria kampu servisu ba joven sira

 

Saida mak kampu de traballu ?


Kampu de traballu mak espasu no oportunidade servisu ne’ebe mai husi guvernu, empreáriu sira, ONG sira no ajénsia sira liu husi setor públiku, kooperativa no privadu ba sidadaun sira ne’ebe buka servisu no iha abilidade hodi konkretiza ninia kunhesimentu sira, por ezemplu Polítika Guvernu liu husi SEFOPE ne’ebe haruka joven sira ba servisu iha Korea do Sul, Austrália, inklui sira ne’ebe hola inisiativa ba Servisu iha Portugal, Inglaterra, Irlandia no seluk tan, iha ne’ebe tuir dadus hatudu katak númeru empregador liu 11.000 mak servisu iha rai-liur.


Maske, Nune’e, maibe Tuir dadus ne’ebe asesu iha tinan 2022 nia rohan, Númeru dezempregu sa’e ba 9,6%, Ki’ak sa’e ba 41,2%, Produtu Internu Brutu 3,1%, Malnutrisaun 48%, Seguransa Alimentar 36%, Dependensia ba importasaun no produsaun rai-laran menuz, situasaun ne’e mosu tanba kauza husi laiha servisu ba timor oan sira, Timor Leste falta investimentu iinternasionalha indústria, la desenvolve setor turizmu, agrikultura, emprendedorizmu ba jovens, la tau osan iha banku hodi fasilita populasaun halo negosiu no dezenvolve sira nia ekonomia uma laran, inklui setor edukasaun seidauk konsege produz rekursu ne’ebe iha kompetensia adekuadu hodi kria auto empregu iha sosiedade


Oinsa loos mak atu resolve?
Estadu no Guvernu Timor Leste tenkia Hadia no desenvolve sistema edukasaun formal no informal hodi hasa’e abilidade juventude nian no orienta sira ba merkadu,


Hasa’e rekursu humanu no rekursu finanseiru ba organizasaun juvenil hodi fornese desenvolvimentu empreendedorizmu juventude nian


Hametin lei no polítika hodi proteje traballador sira hotu no kria kampu de traballu to’o iha area rural no urbana liu hosi dezenvolvimentu turizmu, agrikultura

Guvernu presiza dada investor sira mai investe iha ita nia rain no guvernu tenke investe ba setor privadu, kooperativa no públiku, ita mos tenke iha garantia ba Estabilidade Polítika no Seguransa iha Timor-Leste.


Permite mai ha’u atu konklui katak ida :
Dalan ba kriasaun kampu servisu, ita hotu tenke bo’ok an, servisu ho responsabilidade, seriedade, honestidade, profisionalidade no hatene kria rasik empregu ba ita nia an no ema seluk.


Governu tenke investe iha Formasaun Profisional sira no investe makaas iha Edukasaun nune’e bele garante rekursu humanu ne’ebe qualidade no responde ba kampu de trabalhu


Hamutuk ita esforsu, hadia ita nia kualidade, prepara an no partisipa iha Desenvolvimentu Nasionál ho dignidade no orgullu nu’udar Timor Oan.


Ba Timor ida iha Servisu, Progressivu, Desenvolvidu, ita hotu iha responsabilidade no responsabilidade ba ita hotu.

Viva Juventude, Viva Timor Leste.

Obrigadu wain

Dili, 31 Jullu 2023

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )